Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми / Богословски факултет / Църковно социално дело / Квалификационна характеристика

   
  • 1. Насоченост, образователни цели

Магистърската програма е предназначена за всички притежаващи ОКС „бакалавър“ по специалности от всички професионални направления.
Междуфакултетската магистърска програма „Църковно социално дело“ отразява актуалната необходимост от засилено участие на Българската православна църква в социалната дейност в страната ни и от съответна подготовка на специалисти в тази област – съответстващо на исторически традиции и европейските тенденции за развитие на социалната дейност на Църквата и нейната представителност в специфичните грижи на обществото за нуждаещи се групи от населението.
Цели на обучението: придобиване и усъвършенстване на професионална компетентност за работа в църковно-социалната сфера, профилираща и интердисциплинарна подготовка на специалисти, в чиито компетенции се интегрират знания, умения и нагласи за апробиране и конструиране на съвременни механизми и модели в областта на църковното социално дело. Завършилите програмата имат възможност да прилагат придобитите знания и умения в реализацията на църковно-социални дейности на Българската православна църква, както и при взаимодействието между нея и държавните и обществени организации, занимаващи се със социална дейност.
Интегративният характер на магистърската програма осигурява широк спектър от знания и умения за работа с различни лица, групи и общности, които имат нужда от църковно-социална подкрепа.

  • 2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Студентите в магистърската програма получават задълбочена академическа теоретична и практическа подготовка в две основни области – теология и социални дейности, която оформя необходимия комплекс от базисни и специализиращи знания и умения за:
• Фундаментите, историята и развитието на богословското знание като цяло, свързано с необходимостта от преоткриване, актуализиране и интегриране на духовната традиция на Православната църква в областта на милосърдното служение и пастирската грижа за нуждаещите се, с цел да се развият подходи за професионална дейност в съответствие с християнската вяра и богословско възпитание в контекста на социалното дело днес.
• Основите, историята, методите, организацията и управлението на социалната работа, професионалните ценности и норми в нея, комуникативните и поведенчески стратегии и приложението в различни направления и форми – социална закрила, проектна дейност, практическа реализация в специализирани институции, с различни групи нуждаещи се от духовна и социална подкрепа лица и общности: с увреждания, хронични заболявания, зависимости, поведенчески отклонения, жертви на насилие, в неравностойно положение и в риск, на различна възраст.
Успешното съчетание на дисциплини от направленията Теология и Социални дейности дава подготовка за реализация в различни сфери на църковно-социалното дело.

  • 3. Професионални компетенции

В отговор на актуалните потребности от специалисти в сферата на църковното социално дело магистърската програма помага за успешна професионална реализация и развитие чрез придобиване на компетенции за:
• Оказване на социална и духовно-психологическа помощ на различни нуждаещи се лица и групи
• Участие в реализирането на съвременния тип социални услуги и развитие на социални проекти с разностранно партньорство
• Развиване, координация и съдействие в църковно-социалните дейности на Българската православна църква
• Обезпечаване на партньорските взаимоотношения между Българската православна църква и държавните и обществени организации, занимаващи се със социална дейност
• Подпомагане на настоящото и бъдещото развитие на социалната дейност на Църквата във взаимодействие с други организации и структури

  • 4. Професионална реализация

Завършилите програмата могат да се реализират като:
1. Организатори, ръководители на проекти в областта на социалното подпомагане, извършвано от Българската православна църква
2. Организатори на социални услуги в църковни енории и специализирани институции на Българската православна църква
3. Ръководители или специалисти (организатори и координатори) в системата на енорийските структури за работа с нуждаещи се лица и групи.
4. Специалисти:
• в сферата на църковно-социалната грижа за групи лица в риск;
• в сферата на църковно-социалните грижи за деца и семейства - в правителствени и неправителствени организации, работещи по програми и проекти с участието на Църквата;
• по духовно обгрижване и социална подкрепа на настанени в лечебни заведения, домове, приюти, центрове за работа с хора с увреждания, с хронични заболявания, със зависимости, с други уязвими групи от населението и хора в затруднено положение (социално слаби, без подслон и средства за прехрана, маргинализирани, самотни, немощни и пр.) – в т.ч. каритативни, към манастирски комплекси и т.н.;
• по църковно-социална грижа в домове за терминално болни – душегрижие;
• в пенитенциарни заведения – капелан (за православни духовници);
• за подкрепа на деца и младежи в риск – безнадзорни, бездомни, просещи, страдащи от зависимости, жертви на насилие, пребивавали в специализирани институции;
• за работа с възрастни в период на ресоциализация;

  • 5. Експерти, консултанти, сътрудници към различни ведомства и организации, които инициират и разработват проекти и документи в сферите на благотворителността, милосърдието, социалното служение на Българската православна църква и които осъществяват контрол върху ефективността и качеството на църковно-социалното дело.