Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / гл. ас. д-р Кабалан Мукарзел - Стара история

   

Приемно време:

сряда: 17 – 19 часа

петък: 18 – 20 часа в каб. 38

 

Телефон: (02) 9308/ 354

E-mail: mukarzel@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

NovaSnimka

Биографични данни

 • 1995 г. завършил 8 СОУ “Васил Левски” в София, паралелка с препода­ване на испански език.
 • 1995 – 1996 г. редовен студент в специалност педагогика в Педагоги­ческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.
 • 1996 – 2002 г. редовен студент в специалност история в Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Специализира в катедрата по Стара история и тракология.
 • 1998 - 1999 г. завършва модул по Асирология и Египтология с изучаване на акадски език в Центъра за източни езици и култури към Факултета по кла­сически и нови филологии на СУ “Св.Климент Охридски”.
 • 1998-2001 г. завършва втора специалност Арабска филология в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологиии на СУ “Св.Климент Охридски”.
 • 2000-2001 г. стипендиант на фондация “Отворено Общество.”
 • 2002 г. защитава магистърска теза на тема “Проблеми и хипотези за пе­риода на управление на Набонид във Вавилония. 556-539 г. пр. Хр.” пред Катед­рата по Стара история, тракология и средновековна обща история.
 • 2004 – 2008 г. редовен докторант в катедрата по Стара история Траколо­гия и Средновековна обща история.
 • 2006 г. специализира в Дамаск, Сирия – Institut Francais du Proche-Orient(IFPO), Maktabatu Hafiz Al-Assad.
 • Юни 2008 г. участва в предварителни археологически разкопки в Ка­биле, ръководени от доц. д-р П. Делев.
 • 2008 г. защитава докторска теза на тема “Проблеми на политическата история на Нововавилонското царство 627 – 539 г. пр. Хр.”
 • Октомври 2008 – януари 2009 г. хоноруван асистент по Стара история в катедрата по Стара история, тракология и средновековна обща история.
 • 2009 г. избран за редовен асистент по Стара история.
 • 2011 г. избран за главен асистент по Стара история.

 

Научни интереси:
 • История на Древния Изток, асирология, антична история, история на религиите

Избрани публикации:

Учебни помагала:

 • Учебник по история и цивилизации за пети клас. Издателска къща „Анубис“. София, 2016. В съавторство с проф. Хр. Матанов, проф. П. Делев, проф. Ц. Каснакова и Т. Рангелова.

Статии:

 1. Състоянието на Католическата Църква в България в периода 1952 – 1976 г. В сп. Минало, бр. 2/2001, 88 – 96.
 2. Образът на Набопаласар според сведенията на клинописните извори. В сп. История, бр. 1/2008, 1 – 14.
 3. Бизнесменът цар. Някои обобщения върху сведенията за Нериглисар в клино­писните извори. В сп. .История, бр. 2-3/2008, 3 – 17.
 4. Тарифната стела на цар Набонид. За двореца и цените през нововавилонския период. В сп. Orientalia, издание на НБУ, бр. 2/2008, 73 – 88.
 5. Навуходоносор II и Първата обсада на Йерусалим в 597 г. пр. Хр. В сборник: Кризите в историята. Ежегодни Кюстендилски четения XVI, София 2011, 260 – 282.
 6. Амулет с късно-вавилонска сцена от Крастава могила, село Драгоданово. В сборник: Thracia XX в чест на 40-годишнината от основаването на Института по тракология. София, 2012, 197 – 213.
 7. Сведението у Херодот I. 77 за провала на антиперсийската коалиция през VI в. пр. Хр. в исторически план. В сборник: Провалите в историята. Ежегодни Кюс­тендилски четения XVII, София 2012, 6 – 25.
 8. Могилен гроб от римската епоха при Драгоданово, Сливенско. В сп. Археоло­гия 1/2012, 81 – 101, в съавторство с Д. Димитрова – НАИМ БАН.
 9. Демонът Ламашту. Образ и слово в древното Двуречие. В сборник: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VI. Societs Classica. Вели­ко Търново, 2013, 585 – 605.
 10. Some Observations about “Foreigners” in Babylonia during the VI Century BCE. IN: The Ancient World in an Age of Globalization. Melammu VII. Proceedings of the Sixth Symposium of the Assyrian and Babylonian Intellectual Heritage Project, held in Sophia, Bulgaria, September 1 – 3, 2008. Ed. by M. Geller. Berlin, 2014, 129 – 155. С електронен достъп на сайта The Melammu Project – Helsinki на интернет адрес: http://www.edition-open-access.de/proceedings/7/9/index.html
 11. The Religious Reform of Nabonidus: A Sceptical View. IN: The Ancient World in an Age of Globalization. Melammu VII. Proceedings of the Sixth Symposium of the Assyrian and Babylonian Intellectual Heritage Project, held in Sophia, Bulgaria, September 1 – 3, 2008. Ed. by M. Geller. Berlin, 2014, 157 – 189. С електронен достъп на сайта The Melammu Project – Helsinki на интернет адрес: http://www.edition-open-access.de/proceedings/7/10/index.html
 12. Късновавилонско заклинание срещу Ламашту от Урук. Наблюдения върху текст TCL 6, 49. В сборник: Култури и религии на Балканите, в Средиземномо­рието и Изтока VII. Societas classica, Велико Търново, 2015, 253 – 276.
 13. За Култовата сцена в нововавилонската глиптика през VII – V в. пр. Хр. Част I. В сборник: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока VIII. Societas classica, Велико Търново, 2016, 321 - 344.
 14. Fortune and Politics: Nabopolassar’s Campaigns in 616 - 615 BCE and His Alliance with Media. IN: Fortune and Misfortune in the Ancient Near East. Proceedings of the 60th Recontre Assyriologique Internationale, Warsaw, July 2014. Еd. by O. Drew­nowska M. Sandowicz. Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana, USA. 2016, 335 – 346. С достъпен абстракт на доклада на сайта RAI 60 – Warsaw на адрес: http://www.raiwarsaw.uw.edu.pl/images/PDFs/60RAI_Abstracts.pdf
 15. Отношенията между Асирия и Египет през втората половина на VIII в. пр. Хр. В Сборник в чест на XX години програми по египтология в Нов български уни­верситет. София 2017, 102 – 126.
 16. Арабската кампания на Тиглат-Паласар III в царските надписи и релефите от Централния дворец в Калах. В: Кратистос. (Kratistos). Сборник в чест на профе­сор Петър Делев. София, 2017, 37 – 58.
 17. Фаталното докосване на демона Ламашту. В сборник: Фаталното в историята. Ежегодни Кюстендилски четения XX. 2013. (под печат).
 18. Саргон II и Кархемиш в 717 г. пр. Хр. Войната и реорганизираният мир след нея. В сборник: Война и мир. Ежегодни Кюстендилски четения XXI. 2014. (под печат).
 19. За Култовата сцена в нововавилонската глиптика през VII – V в. пр. Хр. Част II. В сборник: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока IX. Societas classica, Велико Търново. 2015. (под печат).
 20. Марковият печат с късно-вавилонска сцена от Тракия в образи (Нови наблюде­ния върху паметника от Драгоданово). В сборник: Jubilaeus VII: Четения в па­мет на проф. дин Маргарита Тачева по повод 80-годишнината от нейното рож­дение. 2015. Ред. Д. Ботева-Боянова. (под печат).

Доклади:

 • Fortune and Politics: Nabopolassar’s campaign in 615 BC and his alliance with Media. IN: 60th Recontre Assyriologique Internationale “Fortune and Misfortune in the Ancient Near East”, Warsaw, July 21 – 25, 2014. Abstracts & Posters, 65 – 66.
 • On Skudrians in the Akkadian Versions of the Achaemenid Royal Inscriptions and so­me Late Babylonian Texts. IN: Ancient Thrace: Myth and Reality. 13-th International Congress of Thracology. Kazanlak, September 3 – 7, 2017. В съавторство с М. Из­димирски – ИБЦТ – БАН. С публикуван абстракт на доклада на сайта на Конгреса на адрес: http://www.thracology2017.com/images/summaries.pdf

Лекционни курсове:

 1. Нововавилонско царство 627 - 539 г. пр. Хр. (СИД специалност история).
 2. История на Древния Изток. (специалност археология).
 3. История на Израел 1 (от древността до разрушаването на Втория храм). (специалност хебраистика).
 4. Проблеми на историята на Древния Изток. (специализационен курс по Стара история, специалност история).
 5. Антична история. (специалности история и география, история и философия и архивистика и документалистика).
 6. Политическа история на Асирия и Вавилония през първата половина на I-то хил. пр. Хр. (магистърска програма по Античност и средновековие).
 7. Въведение в историята и културата на Урарту. (СИД магистърска програма по Античност и средновековие).
 8. Въведение в историята и културата на древен Египет. (СИД магистърска програма по Античност и средновековие). В съавторство с гл. ас. д-р В. Атана­сова (ИБЦТ - БАН).