Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат книгата на доц. д-р Десислава Йорданова "Управление и развитие на семейна фирма"

   

30.04.2014

 

FamilyFirm

 

Десислава Йорданова, доц. д-р е преподавател в Стопан-
ския факултет на Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“, катедра „Стопанско управление“. Притежава доктор-
ска степен по създаване, стратегия и управление на фирми от
Автономния университет на Барселона. Публикувала е научни
статии в редица международни научни списания, включител-
но Journal of International Management, International Journal of
Entrepreneurial Behaviour & Research, Journal of Developmental
Entrepreneurship, International Journal of Management, Service
Business и Journal of Applied Economic Sciences. Научните є ин-
тереси са в областта на предприемачеството, управление-
то на малки и средни предприятия и управлението на семейни
фирми.
Целта на тази книга е да запознае читателите със същ-
ността и значението на семейните фирми и специфичните
особености при тяхното управление. Изданието представя
най-новите теоретични концепции и модели по различни теми,
свързани с управлението и развитието на семейна фирма, как-
то и идеи за решаването на конкретни практически проблеми.
Книгата е предназначено за студенти и преподаватели по
дисциплини, свързани с предприемачество, създаване на ново
предприятие, управление на малък и среден бизнес и управление
на семеен бизнес, както и за всички, интересуващи се от тези
въпроси.