Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетски център за информационни и комуникационни технологии / Отдели / Отдел "Анализ и обработка на данни"

   

 

  • Основна дейност на отдела е предоставяне на информационни услуги за членовете на академичната общност, чрез експлоатиране и управление на общо университетските информационни системи.
  • Оказване на съдействие и извършване на обучение на служителите и преподавателите от СУ при използването на тези системи.
  • Предоставяне на консултации на администраторите по факултети и звена и подпомагане създаването на обобщена информация за целите на управлението и към външни ИС (национални регистри МОН, Национална агенция за приходите и др.). Обслужване на системите предоставящи публично представяне на СУ.
  • Издаване на сертификати за отдалечен достъп до системите.
  • Осигуряване на съвременни услуги за подпомагане на учебната и научната дейност на СУ, включващи поддържане на компютърни учебни лаборатории, софтуерни системи за управление и подпомагане на учебния процес и научната дейност.
  • Изграждане на съвременни цифрови библиотеки за научни публикации, архиви, софтуерни продукти и др; управление на достъпа на потребителите до отделните елементи на системите; предоставяне на достъп до научни публикации, списания, библиотечни услуги, виртуални изследователски лаборатории; депозиране, съхраняване, архивиране и разпространяване на материали в различни формати – текст, видео, аудио и данни; управление на права и достъп на потребителите; интегриране на информационните ресурси, свързани с научната продукция, научните и приложните резултати постигнати от изследователската колегия в СУ.
  • Осигуряване на технологии и стандарти за електронно обучение; управление на права и достъп на потребителите; предоставяне на консултации, свързани с използване на системите за ползване на среди за е-обучение и виртуални библиотеки на Университета.