Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Структурна ботаника / Кандидатстване

   

Ръководител: проф. д-р Димитрина Колева
тел: 02 8167 246
e-mail: dkoleva@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: доц. д-р Мирослава Стефанова
тел: 02 8167 246
e-mail: m.stephanova@biofac.uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра (за кандидати с ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ по професионално направление 4.3 Биологически науки, както и сродните професионални направления 1.3 Педагогика на обучението по... (Биология и химия, География и биология, Биология и английски език), 5.11 Биотехнологии, 6.1 Растениевъдство, 6.2 Растителна защита и 7.3 Фармация.)

Форма на обучение: редовна (държавна субсидия и платено обучение)
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Анатомия и морфология на растенията или Ботаника І част, Структура и биоразнообразие на растения и гъби, Ботаника, Фармацевтична ботаника.

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от:
а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование;
б) оценката по балообразуващата дисциплина;
в) оценката от изпит по Анатомия и морфология на растенията пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от:
а) среден успех от семестриалните изпити;
б) успех от държавните изпити;
в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Предложената Магистърска програма е предназначена да подготви теоретично и практически на съвременно ниво специалисти по структурна ботаника за научна, експериментална и експертна работа с растителен материал.

Обучението в магистърската програма включва задължителни дисциплини с теоретико-приложен характер, предоставящи задълбочени знания за ултраструктура на растителната клетка, хисто- и органогенеза в онто- и филогенетичен аспект, стрес реакция на растителното тяло на различни нива на организация, методични подходи при структурни изследвания и практическо приложение на структурни маркери при идентификация на растителен материал. Чрез предложените избираеми дисциплини, студентите в МП Структурна ботаника могат профилирано да задълбочат и разширят своите знания и умения в различни направления в областта на ботаниката. Това им дава възможност да разработват дипломни работи с теоретико-приложна или практическа насоченост, където да приложат придобитите знания и изследователски опит.

Магистрите, завършили МП Структурна ботаника притежават необходимите знания, умения и компетенции да: осъществяват успешно научно-изследователска и експериментална работа в областта на структурната ботаника; участват в научно-изследователски и приложни проекти в областта на ботаниката, физиологията на растенията и растителните биотехнологии; извършват експертна дейност в специфични сфери на фармацевтичното производство, контрола на безопасността и качеството на храните и съдебно-ботаническите експертизи.

Дипломиралите се магистри намират своята професионална реализация в страната и в чужбина като изследователи, експерти и консултанти както в образователни и научни институции, занимаващи се с фундаментални и приложни изследвания в областта на структурната ботаника, така и в институции, за чиято дейност са необходими специалисти за извършване на структурен анализ на растителен материал. Завършилите магистри имат възможност да се включат в програми за продължаващо обучение.

Теми за събеседване по Анатомия и морфология на растенията

1. Ултраструктура на растителната клетка. Структурна организация и функционална натовареност на клетъчните компартменти в хистологичен аспект с елементи на онто- и филогенетична характеристика.

2. Клетъчна стена – микроструктура и развитие в процеса на клетъчна диференциация. Химични изменения на клетъчната стена, разгледани в хистологичен аспект.

3. Растителни тъкани – филогения, функционална натовареност, структурна характеристика и специфични особености на органно ниво.

4. Вегетативни органи – произход във фило- и онтогенезата и морфологично разнообразие.

5. Структурно-функционална характеристика на осеви органи при семенни растения във фило- и онтогенетичен аспект.

6. Основни типове анатомично устройство на листа като орган на фотосинтезата.

7. Генеративни органи при покритосеменните растения. Морфолого-анатомична характеристика на цвят, споро- и гаметогенеза. Хистологични особености при семе и плод.

Събеседването е по една или няколко от посочените теми с цел да се проверят необходимите базисни знания в съответната област и мотивацията на кандидатите за Магистърската програма.