Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в-к "24 часа", бр. 177 /29.07.2021 г.

   

 

На вниманието на всички кандидати по обявени конкурси за академични длъжности:

Документи за участие в конкурси за академични длъжности могат да се подават и по електронен път при спазване на Инструкцията за електронно подаване на документи по чл. 3, ал. 1 от ПУРПНСЗАДСУ.

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистенти по:

 

за нуждите на Философски факултет, катедра „Философия“:

 • 2.3. Философия (Философска антропология) – един;

 

за нуждите на Стопански факултет, катедра „Стопанско управление“:

 • 3.7 Администрация и управление (Маркетинг, Дигитален маркетинг, Потребителско поведение в дигиталния маркетинг – на български и английски език) – един;

 

за нуждите на Юридически факултет, катедра „Гражданскоправни науки“:

 • катедра „Гражданскоправни науки“: 3.6. Право (Гражданско и семейно право (Семейно и наследствено право)) – един с изискване към кандидатите да притежават ОКС „магистър“ по „Право“;
 • катедра „Международно право и международни отношения“: 3.6. Право (Право на Европейския съюз) – един с изискване към кандидатите да притежават ОКС „магистър“ по „Право“;

 

за нуждите на Факултет по педагогика:

 • катедра „Теория на възпитанието" : 1.2. Педагогика (Андрагогия) – един;
 • катедра „Дидактика“: 1.2. Педагогика (Педагогическа социология, Педагогика) – един;

 

за нуждите на Факултет по математика и информатика, катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика“:

 • 4.5. Математика (Вероятности и статистика) – един,

 

за нуждите на Физически факултет, катедра „Атомна физика“:

 • 4.1. Физически науки (Физика на елементарните частици) – един;

 

за нуждите на Исторически факултет, катедра „История на България“:

 • 2.2. История и археология (История на българските земи XV - XVII век) – един,

 

със срок за подаване на документите 2 месеца.

 

Конкурсът ще се проведе по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилият конкурса кандидат ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал за сверяване и по едно копие от тях;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал за сверяване и едно копие;
 • удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.