Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Станислав Балушев Балушев, Физически факултет

зала А205, Физически факултет

 

Защита на доц. д-р Станислав Балушев Балушев за присъждане на научна степен „доктор на физическите науки“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на атомите и молекулите
Тема: Енергиен Транспорт в Оптически-създадени Плътно-заселени Органични Триплетни Ансамбли

Председател на научното жури: доц. д-р Снежана Димитрова Йорданова

 

Материали:

  • Автореферат - част А , част Б (разделен по технически причини)

Рецензии:

  • проф. д-р Георги Лалев Дянков - bg / en
  • проф. дфзн Кирил Борисов Благоев - bg / en
  • проф. дхн Цонко Митев Колев - bg / en

Становища:

  • чл. кор. проф. дфзн Николай Витанов Витанов - bg / en
  • проф. дфзн Асен Енев Пашов - bg / en
  • доц. д-р Виктория Милкова Накова - bg / en
  • доц. д-р Снежана Димитрова Йорданова - bg / en