Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Дигитализация и интернационализация на висшето образование в контекста на Ковид-19 пандемия

   

 

 

Дигитализация и интернационализация на висшето образование в контекста на Ковид – 19 пандемия

 

 

Преподаватели от Софийския университет, университети в Централна Азия и Иран споделят иновативни практики

 

На 14 май 2021 г. започва поредица от работни уебинари, организирани от Факултета по класически и нови филологии с участието на Научно–образователния и културен център „ал-Фараби“ и Центъра по източни езици и култури на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Онлайн срещите са в рамките на проекта „Дигитализация и образование в условията на Ковид-19 пандемията: практики и иновации във висшето образование в България и страните от Централна Азия (Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан) и Иран“. Участници са лектори от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и представители на различни университети от посочените страни

Целта на настоящия проект е да създаде възможност за критическо преосмисляне, анализ и обмен на опита в дигитализацията на висшето образование в България, в страните от Централна Азия и Иран в условията на пандемия през последната година и половина. Съвместната организация и участие в уебинарите, както и научният диалог, ще предложат нови перспективи за развитие на сътрудничеството в Глобалното партньорство за образование (GPE), което играе активна роля в подкрепа на образователните системи в Централна Азия и Иран. Форумите ще инициират изграждане на партньорска мрежа за създаване на съвместни програми и изследователски проекти чрез обмен на опит и привличане на специалисти в областта на изготвянето на проекти за кандидатстване по международни образователни програми.

Уебинарите ще се провеждат на английски език, като само в някои случаи гост – лекторите ще използват и руски език, но с презентация на английски език. На фокус ще бъде представяна различна партньорска държава като първа ще бъде Казахстан. На срещата на 14 май 2021г. ще вземат участие преподаватели и изследователи от два от съдружните университети от Казахстан – Казахски национален университет „ал–Фараби“ и Казахски национален педагогически университет „Абай“.

До края на учебната година 2020/2021 г. ще се проведат още два уебинара както следва: на 28 май 2021г. с университети от Узбекистан; на 9 юни 2021 г. с университети от Иран, а в началото на новата академична година – още два с партньорски университети от Киргистан и Таджикистан.

Организаторите канят преподаватели, докторанти, студенти от Софийския университет, от други университети в България, в Централна Азия и Иран и всички специалисти, на които е интересна тематиката на уебинара, да се включат активно в дискусиите.

Програма на уебинара с Казахстан.

 

Дата: 14. 05. 2021 г.

Начало на регистрацията 13. 45 ч.

Начало на конференцията 14. 00 ч.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87266825818?pwd=djlZaEhialJrVlJsbnpidmhvWFordz09

Meeting ID: 872 6682 5818

Passcode: 248573

 

 

 

 

Digitization and Internationalization of Higher Education in the Context of the Covid-19 Pandemic

 

 

Academics from Sofia University and from Leading Universities in Central Asia, and Iran Share Innovative Practices

A series of scholarly webinars organized by the Faculty of Classical and Modern Philology with the participation of the Scientific-Educational and Cultural Center al-Farabi and the Center for Eastern Languages ​​and Cultures of Sofia University "St. Kliment Ohridski ” as part of the project “Digitalization and Education in the Conditions of the Kovid-19 Pandemic: Practices and Innovations in Higher Education in Bulgaria and the Countries of Central Asia (Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan) and Iran” will begin on May 14, 2021. They will include representatives of universities from Central Asia and Iran as well as scholars from Sofia University “St. Kliment Ohridski ”.

The aim of this project is to create an opportunity for critical rethinking, analysis and exchange of experience in regard to the digitalization of the higher education in Bulgaria and the countries of Central Asia and Iran in the conditions of a pandemic in the last year and a half. The joint organization and participation in the webinars, the scholarly dialogue, will offer new opportunities for the development of the cooperation in the Global Partnership for Education (GPE), which plays an active role in supporting the education systems in Central Asia and Iran. The forums will initiate the establishment of a partnership network for the creation of joint programs and research projects through the exchange of experience and the involvement of experts in applying for international educational programs.

The webinars will be held in English, and only in some cases the guest speakers will use Russian, but with a presentation in English. Each webinar will present a different country of focus. The first partner country to be represented is Kazakhstan. At the meeting on May 14, 202, lecturers and researchers from two of the partner universities from Kazakhstan - Kazakh National University "al-Farabi" and Kazakh National Pedagogical University "Abai" will take part. Two more webinars will be held till the end of the academic year 2020/2021: May 28, 2021 with universities from Uzbekistan; and June 9, 2021 with universities from Iran. At the beginning of the new academic year there will be two more webinars with partner universities from Kyrgyzstan and Tajikistan.

The organizers invite professors, doctoral students, students from Sofia University, other universities in Bulgaria, Europe, Central Asia and Iran and all who are interested in the way higher education has changed in the last year and a half to join the discussions.

Program of the webinar with Kazakhstan

 

May 14 , 2021

Registration starts on 13.45
Conference starts on 14.00

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87266825818?pwd=djlZaEhialJrVlJsbnpidmhvWFordz09

Meeting ID: 872 6682 5818

Passcode: 248573