Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2018/2019 г. / Защитили за уч. 2018/2019 г. / Светлин Винченцо Тачев, Философски факултет

бул. Цариградско шосе 125, блок 4, зала 305

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на Светлин Винченцо Тачев, редовен докторант по професионално направление 3.3. Политически науки (Политология - Съвременна българска политика). Тема на дисертацията: „Ефекти от протестите върху представителната демокрация (2011-2014)”

Председател на научното жури е доц. д-р Борис Петров Попиванов

Автореферат

Рецензии

Становища

Публикувано на 23.05.2019 г. в 11:00 ч.