Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Цветелина Димитрова Димитрова, Юридически факултет

Заседателна зала № 1, Ректорат

 

Публична защита за придобиване на образователната и научна степен "доктор" в направление 3.6 Право /Международно частно право/ от Цветелина Димитрова Димитрова, с тема на дисертационния труд "Способи за уреждане на инвестиционни спорове".

Председател на научното жури: доц. д-р Васил Пандов

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: