Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Проф. д-р Мария Кирилова Баева, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на дисертационен труд на тема „Конструктивни технологии за иновативно приобщаващо педагогическо взаимодействие”, разработен от проф. д-р Мария Кирилова Баева, за присъждане на научната степен „доктор на науките” по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)

Председател на научното жури: проф. д-р Лучия Малинова Ангелова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: