Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2018/2019 г. / Защитили за уч. 2018/2019 г. / Теодор Иванов Борисов, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Теодор Иванов Борисов на тема: „Спортът като политика и пропаганда в България (60-те – 80-те години на ХХ в.)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология (История на България – Съвременна българска история). Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Румяна Димитрова Маринова-Христиди

 

Автореферат

Рецензии

Становища