Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2018/2019 г. / Защитили за уч. 2018/2019 г. / Петко Николаев Божков, Геолого-географски факултет

Зала №242 - Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Петко Николаев Божков (редовна докторантура) на тема: ,,Морфодинамика на изветрителни и склонови процеси в района на Земенския пролом” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Геоморфология и палеогеография).


Научен ръководител: проф. д-р Росица Кендерова
Председател на научното жури: доц. д-р Ахинора Балтакова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: