Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по математика и информатика / 4.5. Математика / Приложна математика

   

Бакалавърска програма „Приложна математика“ подготвя специалисти, които освен задълбочена математическа подготовка притежават умения да използват получените знания за решаване на практически задачи от различни области: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, вероятности и статистика, числени методи, диференциални уравнения, аналитична механика, математическо оптимиране, математическа физика, механика на непрекъснатите среди. Предвидена е възможност студентите да избират дисциплини съобразно своите интереси, което да задълбочи познанията им в едно от направленията: компютърна математика, структури от данни и алгоритми, дискретна математика, обектно - ориентирано и визуално програмиране, математическа икономика, финанси и оптимиране, стохастични модели, механика и математична физика.

Завършилите бакалавърска програма „Приложна математика“ имат възможност за реализация навсякъде, където математиката и информатиката се използват като инструмент за оптимизиране и решаване на практически задачи, като: консултанти в научно - изследователски проекти, финансови анализатори, актюери, експерти в промишлеността, селското стопанство и търговията, специалисти в държавната администрация и в научните институти, преподавтели във висши училища.

 

Професионално направление: 4.5. Математика
Степен: ОКС "бакалавър"
Специалност: МИП01011 3 Приложна математика
Форма на обучение: редовно
Продължителност на обучението (брой семестри): 8
Професионална квалификация: Бакалавър по приложна математика

Още за специалност Приложна математика (редовно)