Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по професионално направление 2.3. Философия /Онтология, Предметна онтология, Субектна онтология/, обявен в ДВ бр.44/ 29.05.2018 г.