Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Цветанка Христова Панчева, Философски факултет

бул.”Цариградско шосе” № 125, Блок 1, етаж 4, ауд. 45 - „проф. Тодор Боров“

Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките" на доц. д-р Цветанка Христова Панчева по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание и библиография). Тема на дисертацията: „КРАЕЗНАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ : БИБЛИОГРАФСКО-КНИГОВЕДСКИ ПОДХОД“

Председател на научното жури: проф. д. изк. Симеон Недков Недков

Автореферат

Рецензенти:

Становища :