Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за неспециалисти / Бизнес администрация

   

Срок на обучение: 1 година
Форма на обучение: редовна

 

Ръководител: проф. д. с. н. Цветан Давидков

е-mail: tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

 

Администратор: доц. д-р Олимпия Ведър

e-mail: olympia@feb.uni-sofia.bg

 

Изменение и допълнение на учебния план

 

Кандидатите за прием от летния семестър на учебната 2022/2023 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ между 1 декември 2022 г. и 31 януари 2023 г.

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат на 2 февруари 2023 г. от 18:00 часа на следния линк: https://bit.ly/mp-ba-leten-2023

 

 

МП „Бизнес администрация” е предназначена за кандидати, които притежават ОКС „Бакалавър“ по специалности, различни от „Стопанско управление”, „Икономика”, свързаните и произтичащи от тях.

Тя е подходяща за:

 • млади специалисти (без значителен практически опит), които искат да добавят управленска квалификация към вече придобитата в друга област;
 • колеги с натрупан практически опит, които имат нужда да надградят знанията и уменията си в сферата на управлението;
 • за тези, които се стремят към собствен бизнес и искат да бъдат по-ефективни в управлението му.

 

Програмата осигурява подготовка на квалифицирани специалисти, които:

 • се ориентират уверено в съвременните подходи, методи и средства за ръководство и управление;
 • имат развита чувствителност към хората и тяхната мотивация;
 • проявяват вкус към новите развития в теорията и практиката;
 • са в състояние да развиват организациите и да осигуряват техния растеж.

 

Програмата съчетава принципите за единство на теория и практика; мотивира студентите за продължаващо самостоятелно обучение, учене и усъвършенстване. Магистърската програма „Бизнес администрация” дава възможност за профилиране и специализиране, за изграждането на знания и компетентности, необходими за: а) успешното изпълнение на мениджърски функции; б) покриване на изискванията на други групи длъжности за функционални специалисти с магистърска квалификация.

След успешно дипломиране, освен магистърска степен по Бизнес администрация, завършилите получават и статута на „специалисти“, т.е. при желание от тяхна страна, могат да продължат обучението си в някоя от по-високо специализираните магистърски програми, предлагани от Факултета и да получат втора магистърска степен.

Завършилите МП „Бизнес администрация“ се реализират във всички сфери на общественото производство:

 • като ръководители на екипи и разнообразни по големина и специфика организации;
 • като специалисти в щабните органи на организацията, занимаващи се с планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление и др.
 • на ръководни и административни длъжности в стопански организации;
 • на средни и висши равнища на държавната администрация;
 • в организации с нестопанска цел;
 • като консултанти в бизнеса;
 • в научноизследователски и развойни звена;
 • или продължават обучението си в докторантура и развитие на научна и преподавателска кариера.

 

Продължителността на обучението е два семестъра (една учебна година). Обхваща базова подготовка – базови задължителни учебни дисциплини, изграждащи професионалната специализация на магистър по Бизнес администрация и профилираща подготовка – изборно-задължителна и свободно избираема подготовка в различни възможни направления.

Приемът в програмата се осъществява два пъти годишно. Обучението може да започне от зимен или от летен семестър и протича в следната последователност:

 • При зимен прием: І (зимен) – ІІ (летен) семестър; финал – държавен изпит (юли/септември) / защита на магистърска теза (ноември/февруари)
 • При летен прием: І (летен) – ІІ (зимен) семестър; финал – държавен изпит (юли/септември) / защита на магистърска теза (февруари/ноември).

 

Начинът на завършване – с държавен изпит или със защита на магистърска теза, е по избор на студента.

Обучението в програмата е само в платена форма.

 

Архив на учебните планове: