Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Мария Андонова Пиргова, Философски факултет

София, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 4, зала 305

Защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен "доктор на политическите науки" на доц. д-р Мария Андонова Пиргова на тема "Конвергетнтите политики – един от историческите вектори на глобалната епоха" по професионално направление 3.3 Политически науки (Политология - Политически системи).

Председател на журито: проф. д-р Александър Трифонов Томов

Автореферат

Рецензии:

Становища: