Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / проф. д-р Марусия Никифорова Божкова – Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на проф. д-р Марусия Никифорова Божкова на тема “Модели на разклоняващи се процеси и приложения в епидемиологията и раковите изследвания” за присъждане на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 4.5 Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика).

Председател на научното жури: доц. д-р Весела Стоименова.

 

Автореферат

 

Рецензии:

проф. дмн Николай Янев

проф. дмн Косто Митов

доц. д-р Весела Стоименова

 

Становища:

проф. дмн Евгения Стоименова

проф. дмн Любен Мутафчиев

доц. дмн Младен Савов

доц. д-р Дончо Дончев