Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Георги Георгиев Йорданов, Факултет по химия и фармация

Зала 445 (IV етаж) на Факултета по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" №1

 

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Георги Георгиев Йорданов на темаНанотехнологии за лекарствено доставяне: Получаване и охарактеризиране на полимерни наночастици за биомедицински приложения” по професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия) за придобиване на научна степен „доктор на науките“.

Председател на научното жури: доц. дхн Георги Цветанов Цветков

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107