Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Биляна Цветанова Александрова, Философски факултет

Ректорат, зала 63

Защита на дисертация на тема: "ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННО ГРАЖДАНСКО ПОВЕДЕНИЕ" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология, докторска програма по Трудова, организационна и икономическа психология(Трудова психология).

Председател на научното жури - проф.д.с.н. Цветан Давидков

Автореферат

Рецензенти:

Становища: