Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2017 / ОБУЧИТЕЛНА ШКОЛА 1 на тема: "Тенденции на научното развитие във ФХФ"

   
В рамките на проект BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден" с Бенефициент Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ чрез Факултет по Химия и Фармация, финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“

ще се проведе

ОБУЧИТЕЛНА ШКОЛА 1 на тема:

"Тенденции на научното развитие във ФХФ"

25.09-29.09.2017, гр. Банско

 

Програмата на школата включва научно-изследователска част под формата на лекции и приложна част под формата на модули относно възможностите за финансиране и процедурите за кандидатстване в рамките на национални и европейски програми, адмнистриране на проекти, интелектуалната собственост, интелектуален продукт, обектите на интелектуална собственост и патентно право:

 

чл.-кор. проф. Тони Спасов, доц. Ивайла Панчева Представяне на проекта
проф. Васил Симеонов Лекция: Музите в науката
доц. Милен Богданов Лекция: „Зелени аспекти” от научните изследваня във ФХФ: Йонни течности като алтернатива на конвенционалните органични разтворители
проф. Тодор Дудев Лекция: Фактори, контролиращи процесите на метално свързване и селективност в биологически обекти
проф. Цветанка. Иванова, проф. Иван Панайотов Лекция: Поведение на наноразмерни структури с фармакологично приложение, нанесени върху моделни повърхности
доц. Емил Христов Лекция: Моделиране на здравни състояния – приложение във фармакоикономиката
проф. Спас Колев Лекция: Изкуството да се публикува
проф. Георги Вайсилов Модул: Проектно финансиране на научни изследвания – възможности и перспективи
проф. Снежанка Грозданова Модул: Подготовка и управление на проекти (с практикум)
инж. Радислава Косева Модул: Права на интелектуална собственост: придобиване, използване и управление