Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Георги Цветанов Цветков, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Георги Цветанов Цветков на темаФотоемисионни и рентгено-абсорбционни спектроскопски и микроскопски изследвания на свръхтънки молекулни филми и полимерни микроконтейнерипо професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия) за придобиване на научна степен „доктор на науките“.

Председател на научното жури: проф. дхн Константин Тодоров Балашев

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107