Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Д-р Калоян Павлов Куков, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Процедура за придобиване на научната степен "доктор на психологическите науки" по професионално направление 3.2. Психология (Медицинска психология - Клинична психология) на тема: „Неврокогниция и ХИВ“

Публична защита на 19 юни 2017г. от 14 часа в зала 63, Ректорат.

Председател на журито: проф. д.пс.н. Ваня Лукова Матанова

Автореферат на д-р Калоян Павлов Куков

Рецензии:

Становища: