Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Мая Симеонова Иванова, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Мая Симеонова Иванова на тема: „Държавният туризъм и изграждането на социалистическия образ и стереотип на „българското“ – 70-80-те години на XX в. „Балкантурист“: запазената марка на НРБ“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по специалност История на България – Съвременна българска история в професионално направление 2.2. История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. днк Иван Еленков

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: