Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по славянски филологии - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" по професионално направление 2.1. Филология (Стара българска литература – писмена култура на славяните и Византия), обявен в Държавен вестник, бр. 21 от 18.03.2016 г.