Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение

   

ИНСПЕКТОР

ОКС Бакалавър, ОКС Магистър

ИНСПЕКТОР

Специалност Фармация, Докторантури, СДК

Радка Поптолева
стая 104
тел. 02 8161 358
Здравка Тошева
стая 103
тел. 02 8161 660
ПРИЕМНО ВРЕМЕ: 10.00 - 12.00 ч.; 14.00 - 16.00 ч. Академичен календар

 

Бакалавърски програми Магистърски програми Докторантури Следдипломна квалификация Студентска мобилност

 

Прием след средно образование (ОКС „магистър”)

 

ФАРМАЦИЯ

Специалността "Фармация" е специалност по регулирана професия и е съобразена с редица държавни изисквания. Обучението е само редовна форма с продължителност 5 години (10 семестъра): 9 семестъра фундаментално и специализирано фармацевтично обучение, две учебни практики: по Ботаника и Фармакогнозия, една учебно-производствена практика по Технология на лекарствените форми, 6 месеца преддипломен …прочети още

Прием след средно образование (ОКС „бакалавър”)

 

ХИМИЯ

Специалност Химия във ФХФ е най-старата, най-масовата и по редица критерии най-успешната университетска химична специалност в България. Въведена, за да осигури първата вълна от висококвалифицирани специалисти по химия, тя и досега остава уникална по своята продуктивност в обучението на всяко следващо поколение …прочети още

 

ЕКОХИМИЯ

Бакалаврите по екохимия притежават специфични умения за контрол и оценка на антропогенните влияния при работа в национални и районни агенции по опазване на околната среда, в хигиенни институти и индустриални предприятия. Владеят и прилагат европейските норми и директиви в областта на опазването на околната среда.…прочети още
ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ И СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ Студентите в тази специалност получават широк набор от практически умения и задълбочена теоретична подготовка по Химия, Физика и Математика. Завършилите специалността придобиват специфични знания и умения за разработване на високотехнологични процеси, а също и за получаване, охарактеризиране и прилагане на …прочети още

 

КОМПЮТЪРНА ХИМИЯ

Студентите посещават курсове по основните химически дисциплини, висша математика и информатика, добиват практически опит и навици за лабораторна и производствена работа с химически апарати и компютъризирани системи за научна и производствена дейност. Същевременно се набляга върху специфичните за …прочети още

 

ЯДРЕНА ХИМИЯ

Целта на тази образователно-квалификационната степен е подготовката на квалифицирани специалисти химици със задълбочени специфични познания и умения в областта на радиоактивността и ядрената химия, способни да се реализират професионално в страната и в чужбина и да продължат образованието си.…прочети още

 

ХИМИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Студентите от тази специалност получават базисна подготовка по химия и английски език и специализирана подготовка в науките, свързани с образованието. Обучението включва и модули от избираеми дисциплини в областта на химическите науки, английския език и науките, които осигуряват професионалните компетентности на учителя …прочети още

 

ХИМИЯ И ИНФОРМАТИКА

Бакалавърската програма „Химия и информатика“ подготвя високо квалифицирани кадри за осъществяване на преподавателска дейност по химия, информатика и информационни технологии в основни училища, средни общообразователни училища, профилирани и професионални гимназии. Високото теоретично ниво на обучението и …прочети още