Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ПО ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

   

КОНСПЕКТ - конкурсен изпит за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ПО ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

 

Изпитът се състои от следните компоненти:

 

1. ПИСМЕН ИЗПИТ:

Кратка разработка на теоретична тема (вж. въпросник)

Забележка: Кандидатите, чиято тема на дисертационния труд е от областта на приложната лингвистика (английски език) не се явяват на писмен изпит.

 

2. УСТЕН ИЗПИТ: обсъждане на теоретична тема (вж. въпросник) в съпоставителен план с български език и/или от перспективата на преподаване на английски език на българи.

 

 

ВЪПРОСНИK:

1. Езикът в действие: контекст и видове значения.

2. Корпусна лингвистика, езикоусвояване и езикова употреба.

3. Езикови контакти и билингвизъм.

4. Проверка и оценка на знанията по чужд език.

5. Морфологични особености в българския и английския език ( в съпоставителен план)

6. Съществително име: видове, граматични категории на съществителните в английския език.

7. Английският глагол: темпоралност, аспектуалност, модалност.

8. Словообразуване. Основни аспекти. Конверсия и афиксация.

9. Видове лексикални класове. Модели за тяхното определяне.

10. Структура на английското изречение. Основни типове синтактични връзки. Фраза, просто изречение, сложно изречение.

11. Словоред и информационна структура в съпоставителен план с български език.

12. Текст и текстуалност. Специфика на академичните текстове.

13. Механизми и пътища на заемането и обменът на чужди думи между европейските езици (латинизми, гърцизми, романски влияния в/у германските езици и обратно)

14. Топонимия и патронимия на Британските острови.

15. Обогатяването на граматическата структура и словообразуването на английския език в резултат на влиянието на ситуации на контакт с други езици.

 

БИБЛИОГРАФИЯ

  1. Alexander, O., Argent, S. and Spencer, J. (2008) EAP Essentials: a teacher's guide to principles and practice, Reading: Garnet Publishing
  2. Bachman, L. F., Language testing in Practice, Oxford, Oxford University Press, 1996.
  3. Bahns, J. (1993). Lexical collocations: a contrastive view. ELT Journal, 47(1), 56-63
  4. Bauer L., Introducing Linguistic Morphology. 1988
  5. Beaugrande,R., W.Dressler, Introduction to Text Linguistics, London, 1981.
  6. Block, D. & D. Cameron (2005). Globalization and Language Teaching. London: Routledge.
  7. Brown G. & G. Yule, Discourse Analysis. CUP, 1983
  8. Candlin, Ch. N. & N. Mercer (eds.) ( 2001). English Language Teaching in its Social Context. London: Routledge.
  9. Chambers, J.K., and Trudgill, Peter. 1998. Dialectology. 2nd ed. Cambridge University Press.

 

10. Cruse, A. (2004) Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford University Press.

11. Cruse, A. (1986) Lexical Semantics. Cambridge University Press.

12.Crystal, D. (1997/2003). English as a Global Language. Cambridge University Press.

13.Crystal, D. (2011) Internet Linguistics. Routledge. http://www.routledge.com/

14. Danchev, A.(ed. ), Error Analysis: Bulgarian Learners of English, Sofia, 1988.

15. Davis, A.& C. Elder (eds.) (2004)2006). he Handbook of Applied Linguistics. Blackwell Publishing.

16. Fasold, R. and J. Connor-Linton (2006) An Introduction to Language and Linguistics. Cambridge University Press

17. Fromkin, V. (ed.) (2000) Linguistics: An Introduction to Linguistic Theory. Blackwell Publishing

18. Fromkin, V., Rodman, R. and Hyams, N. (2010/2007) An Introduction to Language. Thomson/Heinle, Boston, Mass

19. Firth J.R. (1957). Papers in Linguistics 1934–1951. Oxford: Oxford University Press

20. Gimson,A. C., An Introduction to the Pronunciation of English, London,1989.

21. Halliday, M.A.K., and C.M.I.M. Matthiessen (2004). An introduction to functional grammar, 3d ed. London, Arnold.

22. Harris, R. and T. Taylor (1997) Landmarks In Linguistic Thought Volume I: The Western Tradition From Socrates To Saussure (History of Linguistic Thought) (Vol 1). Routledge

23. Holmes, J. 1992/ 2005. An Introduction to Sociolinguistics. Longman.

24. Hurford, J., Heasley, B. and M. Smith (2007) Semantics: A Coursebook. CUP

25. Hymes. D. 1974. Foundations of Sociolinguistics. An Ethnographic Approach. University of Pennsylvania Press

26. Joseph, J., Love, N. and T. Taylor (2001) Landmarks in Linguistic Thought Volume II: The Western Tradition in the Twentieth Century (History of Linguistic Thought) (Vol 2). Routledge

27. Huddleston R., Introduction to the Grammar of English. 1985

28. Huddleston, R. and G. Pullum (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press.

29. Hyland, K (2006) English for Academic Purposes, Routledge

30. Leech J., Meaning and the English Verb. 1971

31. Leech, G. Semantics. 1974

32. Lehrer, A. Semantic fields and lexical structure. 1974

33. Littlewood,W., Communicative Language Teaching, Cambridge University Press,1981.

34. Loebner, S. (2002) Understanding Semantics. Hodder Education.

35. Lyons,J., Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge University Press,1969.

36. Lyons,J.(ed.), Hew Horizons in Linguistics, London, I,1970; II,1987.

37. McEnery, T. & A. Wilson (1996) 2001. Corpus Linguistics: An Introduction. Edinburgh University Press.

38. McKay, S. L. & N. H. Hornberger (1996). Sociolinguistics and Language Teaching. Cambridge University Press.

39. McNamara, T. Language Testing, Oxford, Oxford University Press, 2000

40. Mitchel, R. & Florence Myles. Second Language Learning Theories. 2nd ed. 2004.

41. Meyerhoff, Miriam. (2006). Introducing Sociolinguistics. New York: Routledge.

42. Milroy, L. & P. Muysken (eds.) (1995). One Speaker, Two Languages. Cambridge University Press.

43. Milroy, Lesley and Gordon. Matthew. (2003) Sociolinguistics: Method and Interpretation London: Blackwell Publishing.

44. Molhova J., The Noun. A Contrastive English-Bulgarian Study. 1986

45. Molhova J., C. Stamenov, A. Stoevsky, Readings in Theoretical Grammar. The English Verb. SU, 1986

46. Molhova, J. Outlines of English Lexicology, Naouka i Izkoustvo, 1976.

47. Pencheva,M.(ed.), Readings in Theoretical Grammar:The English Verb, Sofia,1986.

48. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. and J. Svartvik (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman.

49. Roach, P. J. (1991) English Phonetics and Phonology: a practical course. 2nd ed.,CUP.

50. Seuren, P. (1998) Western Linguistics: An Historical Introduction. Wiley-Blackwell

51. Sinclair, J.M. (1991) . Corpus, Concordance, Collocation, Oxford University Press, Oxford.

52. Spasov,D., The Verb in the Structure of English, Sofia,1978.

53. Spolsky, B. 1998. Sociolinguistics. Oxford University Press.

54. Spolsky, Bernard (2004). Language policy: key topics in sociolinguistics. Cambridge University Press.

55. Tallerman, M. (2005) Understanding Syntax. A Hodder Arnold Publication.

56. Thomason, S. (2001) Language Contact - An Introduction. Edinburgh University Press.

57. Trudgill P., On dialect. 1983

58. Trudgill P., J. Hannah, International English. A guide to international English. 1985

59. Weinrеich,B., Languages in Contact, New York,1953, .

60. Wardhaugh, Ronald (2006), An Introduction to Sociolinguistics, New York: Wiley-Blackwell

61. Widdowson, H.G, Teaching Language as Communication, Oxford University Press,1978

62. Winford, D. (2002) An Introduction to Contact Linguistics. Blackwell.

63. Данчев, А., Д.Спасов, Английският правопис. 1992

64. Димитрова, С. (2003) English Pronunciation for Bulgarians. Везни-4

65. Молхова,Ж., Характер и употреба на члена в английски и български език. 1996

66. Пенчева, М. Английските думи, Унив. изд. "Св.Климент Охридски", 2004.

67. Тилков, Д., Бояджиев, Т. (1981) Българска фонетика. София, 2 изд.

68. http://www.gse.uci.edu/person/warschauer_m/warschauer_m/bio.php - източник за новите технологиi

 

N.B! Горепосочената библиография е само ориентировачна - за подготовката на включените в конспекта теми могат да се използват и други източници.