Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Преподаватели / Гл. ас. д-р Жасмина Недкова Петкова

   

Образование:

2007 бакалавър по Химия и информатика, СУ „Св. Кл. Охридски”

2008 магистър по Изчислителна химия, СУ „Св. Кл. Охридски”

2012 доктор по Теоретична химия, Факултет по Химия и Фармация, СУ „Св. Кл. Охридски”. Защита на дисертационния труд: 26.04.2012г

Научен ръководител: проф. д-р Аля Таджер

Научен консултант: доц. д-р Галя Маджарова

Прoфесионален опит:

2013-2014 – постдокторант, Chimie ParisTech, Paris, France

2014 – главен асистент, Катедра „Физикохимия”, Факултет по Химия и Фармация, СУ „Св. Климент Охридски”

Преподавателски опит:

Упражнения по Строеж на веществото, Молекулен дизайн, Квантова химия – бакалавърски курсове; Квантова химия за молекулни системи – курсов проект, Приложна изчислителна химия – магистърски курсове

Стипендии:

2010, ERASMUS стипендия за обучение в чужбина, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse, Mulhouse, France, 3 месеца

2012, Проект BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и Бизнес”, Министерство на образованието и науката, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд; Nano-Science Center, University of Copenhagen, Denmark, 1 месец

2012, HPC-Europa 2, Chimie ParisTech, Paris, France, 3 месеца

Научни интереси:

Теоретични изследвания на оптични, магнитни и проводящи свойства на спрегнати полимери.

Изследователски проекти:

  1. Проект на НФНИ - ВУХ-202/06: “- Полианилинът като компонент в широк спектър съвременни наноматериали – предизвикателство за теорията и експеримента”
  2. Проект на НФНИ – IRC-CoSIM (№ DO-2-136/2008): “- Интегриран изследователски център за изчислителни изследвания в микросвета”
  3. Проект на НФНИ – UNION (№ DO-2-82/2008): “Национален център за нови материали”
  4. Проект на НФНИ MADARA (№ DO-2-52/2008)
  5. Проект на НИС при СУ „Св. Кл. Охридски” (№ 24/2010): “Теоретично изследване на магнитни и оптични свойства на полианилин (ПАНИ)”

Научни публикации:

1. Theoretical Study on the Structure and Electronic Spectra of Fully Protonated Emeraldine Oligomers

H. Zhekova, A. Tadjer, A. Ivanova, J. Petrova, N. Gospodinova

Int. J. Quant. Chem. 107 (2007) 1688-1706

2. Influence of the Level of Protonation on the Geometry and the Electronic Structure of Emeraldine Oligomers

J. Petrova, J. Romanova, G. Madjarova, A. Ivanova, A. Tadjer

Prog. Theor. Chem. Phys. 20 (2009) 219-251

3. Polyaniline-Water Interactions: a Theoretical Investigation with the Polarisable Continuum Model

J. Romanova, J. Petrova, A. Tadjer and N. Gospodinova

Synth. Metals 160 (2010) 1050-1054

4. Theoretical study on the emeraldine salt - impact of the computational protocol

J. Romanova, J. Petrova, A. Ivanova, A. Tadjer, N. Gospodinova

J. Molec. Struct. (THEOCHEM) 954 (2010) 36-44

5. Fully Doped Oligomers of Emeraldine Salt – Polaronic versus Bipolaronic Cofiguration

J. N. Petrova, J. R. Romanova, G. K. Madjarova, A. N. Ivanova, A. V. Tadjer

J. Phys. Chem. B 115 (2011 ) 3765-3776

 

За контакти:

Email: jasmina.petrova@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161431

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

София 1164