Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Мира Димитрова Цветкова-Арсова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

Зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на дисертационен труд на тема “Равнище на представите за пространство и за собственото тяло у зрително затруднени ученици в начална училищна възраст“, разработен от доц. д-р Мира Димитрова Цветкова-Арсова за присъждане на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика)

Председател на научното жури: проф. д-р Катерина Каролова Караджова – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: