Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / Проф. дин Костадин Рабаджиев - Класическа археология

   

Ръководител на катедра "Археология"

Приемно време:
сряда 14.00-16.00 в каб. 31

Телефон: (02) 9308/ 572

E-mail: k.rabadjiev@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

K.Rabadjiev

 

Биографична справка

 • 1971-1975 – завършва Английската езикова гимназия, София
 • 1977-1982 – студент по история, специализация по Археология в СУ „Св. Климент Охридски“
 • 1984 – специалист в катедрата по археология на Софийския университет
 • 1992 – доктор по археология, тема на доктората: „Херакъл (Херкулес) в Тракия, ІV в. пр. Хр. – ІV в. сл. Хр.
 • 1993 – асистент по археология в катедрата по Археология на Софийския университет
 • 2001 – доцент по археология в катедрата по Археология на Софийския университет
 • 2013 – професор по археология в катедрата по Археология на Софийския университет
 • 2020 – доктор на науките, тема "Боговете в човешкото пространство: археология на елинските представи"

 

Административни длъжности:
 • 2007 - 2015 г. – ръководител на Катедра „Археология”
 • 2019 – и.д. ръководител на Катедра „Археология”
Членство в научни организации:
Научни интереси:
 • Класическа археология; история на гръцката религия; проблеми на тракийската религия и образност

Избрани публикации:

Книги

 1. Херакъл (Херкулес) в Тракия (IV век пр.н.е. – IV век от н.е.). Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен “Кандидат на историческите науки”. С., 1992.
 2. Елински мистерии в Тракия (опит за археологически прочит). Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2002.
 3. Конят, колесницата и конникът. Към интерпретацията на образа в тракийската култура. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2013.

Съставителство:

 1. Πιτύη. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов. С., 2002.
 2. Stephanos archaeologicos in honorem Prof. L. Getov. SAUS, Suppl. 4 (2005).
 3. Stephanos archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova. SAUS, Suppl. 5 (2010).
 4. Изкуство и идеология. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 1912.
 5. Сборник в памет на академик Д. П. Димитров. НАИМ – БАН, СУ „Св. Кл. Охридски, С., 2013.

Публикации в списания и сборници

 1. Images of Herakles in the Art of pre-Roman Thrace. – Pulpudeva V (1986): Semaines Philippopolitaines de l’histoire et de la culture Thrace. Plovdiv, 3–17 octobre 1982, 254–257.
 2. Култът на Херакъл в Кабиле (проблеми на проникването в Тракия). – В: Поселищен живот в Тракия, II (1986): Национален симпозиум “Кабиле”, Ямбол, 6–9 октомври 1986, 104–122.
 3. The Iconography of Herakles (Hercules) in Roman Thrace and Moesia. – Pulpudeva VI, Supplementum (1998): Semaines Philippopolitaines de l’histoire et de la culture Thrace, Plovdiv, 10–22 octobre 1986, 144–149.
 4. The Myths of Herakles in political propaganda. – In: Sixieme Congres International d’etudes du Sud–Est Europeen. Resumes des Communications. Histoire – 1. Sofia, 30.VIII.–5.IX.1989, p. 55 f.
 5. The Cult of Herakles in Kabyle (Problems of it’s penetration in Thrace). – Terra Antiqua Balcanica V (1990), Studies on settlement life in Ancient Thrace, 2, 132–139.
 6. Към датировката на скалния релеф на Херкулес от Черна-вода. – Векове ХІХ (1990), N 2, 54–59.
 7. Херакъл. – В: Кратка енциклопедия „Тракийска древност“. С., Аргес, 1993, с. 303 сл.
 8. Херакъл и Лаомедонт върху саркофага от с. Чавдарци (Лъжене), Ловешко. – Studia Archaeologica, Suppl. І (2003): Сборник в памет на д-р Петър Горбанов, 190–192.
 9. Религията в градската култура на елинистическа Тракия. 1. Херакъл. – В: Поселищен живот в Древна Тракия, III (1994): Международен симпозиум „Кабиле“, Ямбол, 17–21 май 1993, 62–67.
 10. Херакъл върху апликацията от Панагюрище (проблеми на интерпретацията). – ГСУ ИФ, Studia Archaeologica, № 1 (1994), С., 1999, 89–102.
 11. Херакъл на бизалтите. – ИМЮИБ XVII (1995): Изследвания в чест на ст.н.с. Димитър Николов, с. 47 сл.
 12. Herakles Psychopompos (?) in Thrace (An Attempt at Superinterpretation). – Thracia 11 (1995): Studia in honorem Alexandri Fol, 419–426.
 13. Гробницата на тракийския владетел (опит за нова интерпретация) – ГСУ ИФ, Studia Archaeologica 2 (1995), 115–134.
 14. Образът на бога – богът без образ (по идея от Павзаний). – Studia Archaeologica, Suppl. ІІ (2002): Сборник изследвания в чест на проф. Атанас Милчев, 86–93.
 15. Херакъл и Хиполита. Към интерпретацията на каничка N 154 от Рогозенското съкровище. – Археология ХХХVIII (1996), № 2/3, 64–72.
 16. The Thracian King’s Tomb (an attempt at a new interpretation). – In: The Thracian World at the Crossroads of Civilizations, I (1997). Proceedings of the 7th International Congress of Thracology, Constanta – Mangalia – Tulcea, 20–26 May 1996, 558–570.
 17. Херакловият образ върху златните съдове от Панагюрското съкровище. – Проблеми на изкуството 30 (1997), № 3/4, 71–74.
 18. Херакъл симпозиаст. – Sem.Th. 3 (1998): Първи академични четения в памет на акад. Гаврил Кацаров, 139–145.
 19. The Triumph of Dionysos (and Herakles?). – Thracia 12 (1998): Studia in honorem Christo Danov, 201–206.
 20. Херакъл, гръцката колонизация и Тракия (опит за исторически прочит на мита). – ThA 10 (1999): – In memoriam Georgi Mihailov, 122–137.
 21. Статуята на бога (Богът в статуя). – МИФ 5 (1999): Културното пространство І, 263–277.
 22. The Royal Palace (?) in Seuthopolis. – Thracia 13 (2000): Studia in memoriam Velizari Velkov, 387–397.
 23. Евмолп и (в) Тракия? – МИФ 5 (2000), Културното пространство ІІ, 362–381.
 24. Персефона между Хадес и Хермес (в изобразителния текст на македонска гробница). – МИФ 7 (2001): Bðï2Ýùóéò на акад. Дмитри Сергеевич Раевски, 475–488.
 25. Орфей в Хадес. – Jubilaeus V (2002): Сборник в чест на проф. д.и.н. Маргарита Тачева, 348–354.
 26. Localizations of Orphic Myth in Thrace. – In: Thrace and the Aegian, 2 (2002). Proceedings of the VIII-th International Congress of Thracology – Sofia, 25–29 Sept., 2000, 857–860.
 27. Херакъл – бог или херой? (към интерпретацията на мита, образа и култа). – В: Πιτύη. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов. С., 2002, 86–94.
 28. Herakles, Diomedes and Thrace. – Archaeologia Bulgarica, V (2001), No 3, 9–21.
 29. Орфей сред тракийски войни (размисли върху иконографията на една сцена). – ГСУ ИФ, Studia Archaeologica, № 3 (2002), С., 2006, 217–223.
 30. Траките между пиянството и въздържанието (?). – МИФ 8 (2003): Вино и култура, 7–12.
 31. Дарът на жените. – Годишник на департамент Средиземноморски източни изследвания, НБУ. Академични четения в чест на 110 г от рождението на проф. Янко Тодоров 2 (2004), 155–160.
 32. The Eternal Youth of Gods. – Thracia XV (2003): In honour of Alexander Fol’s 70th Anniversary, 407–412.
 33. Богът в свещеното пространство (размисли върху гръцкия модел на общуване с боговете). – Епохи ХІІ (2004), № 1/2, 65–82.
 34. Орфей в изобразителните паметници от Тракия. – In: Heros Hephaistos: Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova. С., 2005, 72–79.
 35. Херакъл в Тракия – Херакъл на скитите (съпоставителен анализ). – МИФ 9 (2005). Тракия и околният свят. Шумен, 2004, 59–71.
 36. Херкулес в сцена на жертвоприношение (към обосновката на иконографския тип). – В: Stephanos archaeologicos in honorem Prof. L. Getov. SAUS, Suppl. 4 (2005), 636–645.
 37. “Съкровищата” в погребален контекст. – В: МИФ 10 (2005). Съкровището. Сливен, 142–147.
 38. Херакъл (Херкулес) в тракийските провинции на Римската империя. – В: Археология на България: Римска епоха. Т. 3, С., 2005 (под печат).
 39. Mt. Pangaion. The war for its silver in myth. – In: Thrace in the Graeco-Roman world. Proceedings of the 10th International Congress of Thracology. Komotini–Alexandroupoli, 18–23 October, 2005. Athens 2007, 509–513.
 40. Храмът на Орфей при Татул... или за отговорността на археолога. – Археология XLIX (2008), № 1/4, 146–149.
 41. Антроподемонът в Тракия. – В: Phosphorion: Studia in honorem Mariae Čičikova. Академично издателство „Марин Дринов“, С., 2008, 82–86.
 42. Гръцката образност: Платон срещу илюзионизма. – В: Югоизточна Европа през Античността. VІ в. пр. Хр.–началото на VІІ в. сл. Хр.: Studia in honorem Alexandrae Dimitrova-Milcheva. С., 2008, 36–46.
 43. Тракийската образност: колесници. – В: Stephanos archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova. SAUS, Suppl. 5 (2010), 99–136.
 44. Дар за богинята. – В: По пътя на миналото. Сборник статии по повод 65-годишнината на д-р Георги Китов, С., 2008, 167–171.
 45. Към темата за „Тракийското изкуство“. – В: Сборник в памет на проф. Велизар Велков. БАН, С., 2009, 104–117.
 46. Залмоксис, гетите и безсмъртието. – In: Terra Antiqua Balcanica et Mediterranea. Miscellanea in honour of Alexander Minchev. Acta Musei Varnaensis VIII-1 (2011), 29–52.
 47. Златната памет. – В: Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova, II, БАН, С., 2009, 47–57.
 48. Theoi Samothrakes at Pontos Euxeinos. – In: Gods, Humans, Masks. Varna, 2008 (под печат).
 49. Към дискусията за тракийска образност. – В: Проблеми и изследвания на тракийската култура ІV (2009), Казанлък, 25–30.
 50. Имагинерното пространство на траките: светът на отвъдното. – В: Сборник в памет на академик Д. П. Димитров. НАИМ – БАН, СУ „Св. Кл. Охридски, С., 2013, 133–153.
 51. The Thracian Tombs As Ritual Space of Beyond. – In: Tumulus as Sema. Proceedings of the International Conference on Space, Politics, Culture and Religion in the first millennium B.C. Istanbul, 31. May – 4. June 2009 (in press)
 52. Гробниците в Тракия: мавзолеи, храмове, хероони? Част І. – Археология LII (2011), № 1, 44–60.
 53. Гробниците в Тракия: мавзолеи, храмове, хероони? Част ІІ. – Археология LII (2011), № 2, 25–31.
 54. Паметта за мъртвите в тракийското общество. – В: Проблеми и изследвания на тракийската култура V (2011), Казанлък, 222–238.
 55. Божествената колесница в Тракия. – В: Изкуство и идеология. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 1912, 696–708.
 56. The Persian Chariot and its Thracian thiefs (Hdt. 8:115). – In: Procedeengs of the 11th congress of Thracology, Istanbul 2009 (in press).
 57. Religion. – In Blackwell Companion to Thrace, 2013 (in press).
 58. Златната каничка от Враца в контекста на тракийската култура. – В: Тракийската култура – неделима част от европейската цивилизация. Сборник, посветен на 80 г. от рождението на проф. Александър Фол. Враца, 2013, 43–54.
 59. Persephone between Hades and Hermes. The pictorial text of a Macedonian tomb. – In: Procedeengs of the XVIII congress in Classical Archaeology, Merida 2013 (in press).

Рецензии:

 1. Втори национален симпозиум „Поселищен живот в Тракия“ (преглед). –Археология ХХVІІІ (1987), № 4, с. 72 сл.
 2. За тракийския каталог на издателство Harry Abrams (рецензия). –Проблеми на изкуството 32 (1999), № 4, с. 78 сл.
 3. За „Траките и виното“ на Иван Маразов (рецензия). – Проблеми на изкуството 35 (2002), № 1, с. 63.
 4. Тракийският войн“ на Иван Маразов (рецензия). – Проблеми на изкуството 39 (2006), № 4, с. 61.
 5. Л. Ф. Вагалински. Кръв и зрелища (рецензия).Археология L (2009), № 3/4, 126–127.
 6. K. Vlassopoulos. Greek and Barbarians (a review). Archaeologia Bulgarica (in press).

Предговори:

 1. Мистериалният свят на Иван Маразов (предговор). – В: Πιτύη. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов. С., 2002, 5–6.
 2. Слово за учителя, или нищо прекалено... (предговор). – In: SAUS, Suppl. 4 (2005): Stephanos archaeologicos in honorem Prof. L. Getov.
 3. На Стефанията, защото я обичаме... (предговор). – In: SAUS, Suppl. 5 (2010): Stephanos archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova, 9.
 4. Иван Маразов десет години по-късно (предговор). – В: Изкуство и идеология. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 1912, 3–4.
 5. Спомен за Зара. – В: Българско е-Списание за Археология, IV (2014), No. 1 <http://be-ja.org/> (под печат).