Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 7/24.01.2014 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за:

 

професори по:

  • 2.4. религия и теология /старобългарска книжнина и химнология/ - един;
  • 3.6. право /административно право и административен процес/ - един;

 

доценти по:

  • 2.2. история и археология /история на България – съвременна българска история/ - един;
  • 2.4. религия и теология /библеистика – библейска археология/ - един;
  • 3.3. политически науки /европеистика – икономически изследвания на ЕС/ - един;
  • 2.4. религия и теология /библеистика – библейско богословие/ - един;
  • 2.4. религия и теология /патрология – епохата на триадологическите дебати/ - един,

с изисквания към кандидатите - самостоятелна изследователска работа с оригиналните текстове;

 

главен асистент по:

  • 3.1. социология, антропология и науки за културата /социология – обща социология/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34