Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / Гл. ас. д-р Теодор Димитров – История на Византия

   

Приемно време:
вторник 14.00-16.00 в каб. 32

 

Телефон: (02) 9308/ 343

E-mail: todimitrov@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

teodor_dimitrov

 

Биографични данни

 • 2002 г. завършва Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ”
 • 2008 г. магистър в програмата „Европейски Югоизток” към ИФ
 • 2009 г. редовен докторант към катедра „История на Византия и балканските народи”
 • 2011 г. асистент по история на Византия към катедра „История на Византия и балканските народи”
 • 2012 г. доктор по история
Научни интереси
 • Ролята на чумните пандемии в развитието на ранновизантийското общество, византийски церемониал и идеология, история на византийските институции, идеологически взаимодействия между Византия и Сасанидски Иран.

Избрани публикации

 1. Наблюдения върху генезиса на византино-персийската политическа симбиоза. –Във: Византия в собствените и очи и в очите на другите. Състав. В. Вачкова, Цв.Степанов, А. Миланова. София, 2007, с. 59-77.
 2. Le traite imaginairé (some observations on the origin of Byzantine-Persian political symbiosis). – Archaeologia Bulgarica, XI, 2007, 2, pp. 31-43.
 3. Образът на гърците в творчеството на Петко Рачев Славейков. – История, 5/6, 2007, с. 13-23.
 4. Стратегия на оцеляването (наблюдения върху развитието на ромейската политическа теория в епохата на Ираклий). – В: Omnia vincit amor. Юбилеен сборник на НГДЕК в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова. Състав. В. Вачкова и Цв. Степанов. София, 2008, с. 247-267.
 5. Нищета, плъхове и чума (Към въпроса за санитарно-хигиенните условия в жилищата на ранновизантийския градски плебс). – Минало, 4, 2009, с. 48-56.
 6. Някои бележки върху диаболизацията на Мехмед ІІ Фатих в „Турко-византийската история” на Дука от Фокея. – Анамнеза, 12, 2011, с. 57-77
 7. QERAPEIA KAI PAIDEIA (Бележки върху един аспект от интерпретацията на „Юстиниановата чума” във Византия). – В: Годишник Collegium Historicum, Т. 1. София, 2011, с. 375-383.