Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / доц. д-р Мария Баръмова – Нова балканска история

   

Ръководител на катедра "История на Византия и балканските народи"

Приемно време:
вторник 16.00-18.00 в каб. 25 А

 

Телефон: (02) 9308/ 378

E-mail: baramova@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

https://uni-sofia.academia.edu/MariaBaramova

Maria Baramova

Биографични данни

 • Родена в гр. София
 • 1995 г. – средно образование в 32 СОУ „Св. Кл. Охридски“, София
 • юли 2000 г. – магистър по история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2012 г. – доктор по история към катедра „История на Византия и балканските народи“ в ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски“. Тема на дисертацията: „Дунав в европейско-османските отношения (1396-1566). Геополитически, стратегически и военни аспекти“
 • 2002-2003 / 2005-2006 – хоноруван асистент по Нова и най-нова балканска история към Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград
 • 2008 - 2019 г. – асистент / главен асистент по Нова балканска история в Катедрата по история на Византия и балканските народи към Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, София.
 • 2011-декември 2012 г. – научен сътрудник към Лайбниц-института за европейска история, гр. Майнц (ФРГермания) - проект: "Übersetzungsleistungen von Diplomatie und Medien im vormodernen Friedensprozess. Europa 1450-1789"
 • от 2019 г. – доцент по Нова балканска история в Катедрата по история на Византия и балканските народи към Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, София.

Административни длъжности:

 • 2023 - Ръководител на катедра "История на Византия и балканските народи"
 • 2020 г. – Ръководител на Университетския център за управление на качеството към СУ "Св. Климент Охридски"
 • Председател на Комисията по атестирането на Историческия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (от ноември 2019 г.)
 • Председател на факултетната комисия по подбор и управление на Националната програма за млади учени и постдокторанти (от декември 2019 г.):
 • Член на Комисията по качеството на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2015 – 2019 г.)
 • Член на комисията към Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, отговаряща за НАЦИД (от март 2019 г.)
 • Оторизиран представител на Историческия факултет за поддръжката на Регистъра за академичния състав и Регистъра за научната дейност на Република България (НАЦИД) (от май 2018 г.)
 • Член на факултетната комисия по подбор и управление на Националната програма за млади учени и постдокторанти (2018 – 2019 г.): разработени критерии за подбор и отчитане на работата на младите учени и постдокторанти към ИФ.
 • Член на комисията по изготвяне на акредитационния доклад-самооценка по професионално направление 2.2. „История и археология“ (ноември 2017 – ноември 2018 г.)
 • Член на Издателския съвет на Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (от октомври 2008 г.)

Награди и отличия:

Специализации:

 • Република Австрия: Хердерова стипендиантка на фондация „Алфред Тьопфер“ (Хамбург) към Виенския университет (2003-2004); 6 месечна специализация към Института за австрийски изследвания към Виенския университет с подкрепата на Австрийската служба за академичен обмен – ÖAD (2004)
 • ФРГермания: Стипендиантка на фондация „Д-р Гюнтер Финдел“ към Herzog-August Bibliothek, Волфенбютел (2005); стипендиантка на фондация „Клаус фон Коце“ към Кьолнския университет (2005); стипендиантка на Института за европейска история, Майнц (2006-2007)

Членство в научни организации:

Членство в редколегии:

Проекти:

1. Участие в международни проекти:

2. Участие в проекти по оперативни програми

 • Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ – изследовател R2. Период: 2018 – 2023 г. / Номер на договора:BG05M2OP001-1.001-0001
 • Студентски практики - Фаза I, II по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“– академичен наставник. Период: 2016 – 2018 г. / Номер договора:BG05M2OP001-2.002-0001

3. Участие в научно-изследователски задачи към Националната програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030. РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП). Период: март – ноември 2019 г. / Номер на договора: Д01-229/06.12.2018 г.

 • Диахронен исторически и геопространствен анализ на данни за обекти от КИН – ръководител
 • "Historia (Balcanica) magistra vitae (Bulgariae) est": Разработка на нова модерна концепция за развитието на българската балканистика до средата на ХXI в. – член на екипа
 • „Скритият“ архив: Необработеният архив на Евлоги и Христо Георгиеви като неизползван ресурс за реконструкция на стопанското и политическото минало – член на екипа.

4. Участие в проекти към Фонд „Научни изследвания" към МОН

  • Историко-георграфска информационна система на Югоизточна Европа: фаза Тракия – идейна концепция. Период: 2015 – 2017
  • Социални измерения на окръжаващото пространство в Югоизточна Европа, XVI-XIX в. – ръководител. Период: 2012 – 2014 г.
 • „Повишаване на капацитета на Дигитализационния център на СУ чрез подобряване на техническата и научноизследователската му инфраструктура“– член на екипа. Период: 2009 – 2012 / Номер на договора: ДРНФ 02-14 /15.12.2009 г.

5. Самостоятелни изследователски проекти

 • Frieden und Friedensprozess. Die europalsch-osmanischen Friedensvertage in der deutschen Presse des 18. Jhs., DAAD / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Период: 2014 – 2019 г.

6. Проекти към Фонд "Научни изследвания" към СУ "Св. Климент Охридски"

 • Австрия и Балканите. Перспективи от литературознанието и историческата наука, член на екипа – 2018 г.
 • Българската историческа балканистика в международния научен контекст, член на екипа – 2018 г.
 • Жените, науката и Факултета (опит за ретроспективен анализ на ролята на жените-преподаватели в живота и дейностите на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“), ръководител на екипа – 2018 г.
 • Съвременни тенденции в българската историческа балканистика, член на екипа – 2016 г.
 • Изграждане на Изследователски семинар ХVІІІ в. (Историческа секция), член на екипа – 2011 – 2014 г.

Научни интереси:

История на Югоизточна Европа, XV-XVIII век; Османска империя; Хабсбургска монархия; геополитика; военно дело; мирни договори; история на окръжаващото пространство

 

Избрани публикации:

Монографии:

 • Транслация на могъщество. Договарянето на мира между Хабсбургите и Високата порта, 1547 – 1747 г. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019.
 • Европа, Дунав и османците (1396 – 1541). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014.

Учебни помагала:

Съставителство:

 • Social Networking in Southeastern Europe, 15th-19th Centuries. LiT: Berlin/ Münster, 2021 (Ed. with Grigor Boykov, Ivan Parvev).
 • Der Donauraum als Zivilisationsbrücke. Österreich und der Balkan. Perspektiven aus der Literatur- und Geschichtswissenschaft. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2020 (ed. with Maria Endreva, Alexandra Preitschopf, Ivan Parvev)
 • Централна Европа и Балканите. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2019 (състав. с Иван Първев, Наум Кайчев)
 • Махиел Кийл. България под османска власт. Събрани съчинения. Съст. и науч. редакция Мария Баръмова, Григор Бойков, Мария Кипровска. София: Издателска къща "Тендрил", 2017.
 • Минало и съвремие на Югоизточна Европа: студентски интерпретации. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, (състав. Христо Беров).
 • Bordering Early Modern Europe, Wiesbaden: Harassowitz, 2015 (Ed. with Grigor Boykov, Ivan Parvev).
 • Power and Influence in Southeastern Europe, 16th-19th century. Berlin/ Münster: LiT, 2013 (Ed. with Ivan Parvev, Plamen Mitev, Vania Racheva);
 • Двувековният път на едно понятие. Балканският полуостров (1808-2008), София: Университетско издателство, 2014 (състав. с Иван Първев);
 • Collegium Historicum, Т. 1. София: Гутенберг, 2011 (състав. с Борис Стоянов);
 • Empires and Peninsulas. Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829 , Berlin/ Münster: LiT, 2010 (Ed. with Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva);
 • Махиел Кийл: Хора и селища през османския период. София: Amicitia, 2005.

Статии:

 • Die Donau als Schicksalsstrom der Habsburger Monarchie? Der große Fluss in der österreichischen Außenpolitik, 16.-18. Jahrhundert, in: Maria Endreva, Alexandra Preitschopf, Maria Baramova, Ivan Parvev (eds.), Der Donauraum als Zivilisationsbrücke. Österreich und der Balkan. Perspektiven aus der Literatur- und Geschichtswissenschaft. 2019
 • Social Networking “En passant”. The Habsburg Great Embassy of Count Damian Hugo von Virmont to Constantinople 1719–1720, in: In: Maria Baramova, Grigor Boykov, Ivan Parvev (eds.): Social Networking in South-Eastern Europe, 15th–19th Centuries, Berlin / Münster: LIT Verlag, 2019.
 • Хабсбургската търговия на Балканите в публичния дискурс, 1717-1740 г., Българите в Османската империя през ХIX в.: Понятия, структури, личности. Състав. и научна редакция Ваня Рачева, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, с. 49-56,
 • Мария Баръмова, България и българите в немските енциклопедии от XVII-XVIII век, Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева, издателство: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр. 205-212
 • Vom Waffenstillstand zu Pax Perpetua. Der Kaiserliche Frieden von Belgrad (1739) und seine Entfristung (1747), Österreich: Geschichte, Literatur, Geografie: ÖGL, 59 (2015), Heft 3, pp. 281-289
 • България и българите в немските енциклопедии от ХVIII в. В: Послание на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Марийка Радева, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, с. 205-212
 • Negotiating Borders: Habsburg–Ottoman Peace Treaties of the Seventeenth and Eighteenth Centuries. - In: Maria Baramova, Grigor Boykov, Ivan Parvev (eds.), Bordering Early Modern Europe, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015, pp. 115-120.
 • Non-splendid Isolation: The Ottoman Empire and the Thirty Years’ War. – In: Olaf Asbach, Peter Schröder (eds.), The Ashgate Research Companion to the Thirty Years' War, London: Ashgate, 2014, pp. 115-126;
 • Преводът като израз на могъщество. Хабсбургско-османските отношения и техните “транслационни схеми”, ХVІ-ХVІІІ в. В: Йоанна Бенчева, Теодор Димитров (състав.), Realia Byzantino-Balcanica. In honorem annorum LX Christo Matanov = Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Христо Матанов, София: Тангра ТанНакРа ИК, 2014, с. 553 - 563.
 • Земи и граници. Югоизтокът в европейската картография от Ранното ново време. – В: Иван Първев, Мария Баръмова (съст.), Двувековният път на едно понятие. Балканският полуостров (1808-2008). София: Университетско издателство, 2014, с. 27-36л
 • Der Frieden von Baden und seine Deutung am Goldenen Horn. Die Kaiserliche Diplomatie in Konstantinopel, 1713-1715. – In: Heinz Duchhardt, Martin Espenhorst (Hrg.), Utrecht - Rastatt - Baden 1713/1714. Translationsleistungen in Diplomatie und Medien, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, pp. 357–372;
 • Pax Belgradensis – Pax Perpetua? Deutungen und Missdeutungen in den deutschen Medien der 1740er Jahre. – In: Martin Espenhorst (Hrg.), Unwissen und Missverständnisse im Europäischen Friedensprozess, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, pp. 109–126;
 • Did the Danube exist in Habsburg Power Politics in Southeastern Europe before 1699? – In: Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva (Eds.). Power and Influence in Southeastern Europe, 16th-19th century, Berlin/ Münster: LiT, 2013, pp. 25–35;
 • "Die Übersetzung der Macht". Die Profile der habsburgisch-osmanischen Translationen im 16.–18. Jahrhundert. – In: Heinz Duchhardt, Martin Espenhorst (Hrg.), Frieden übersetzen in der Vormoderne. Translationsleistungen in Diplomatie, Medien und Wissenschaft, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, pp. 197–205;
 • Nikolaus Ernst Kleemanns ‘Reisen von Wien über Belgrad bis Kilianova’ und die Neuentdeckung des Donauraums in der Habsburgermonarchie. – In: Harald Heppner, Eva Posch (Eds.), Encounters in Europe's Southeast: The Habsburg Empire and the Orthodox World In the Eighteenth and Nineteenth Centuries, Bochum: Winkler Verlag, 2012, pp. 65–75;
 • Балканите като геополитическа реалност в Цедлеровия универсален лексикон. – В: Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишния юбилей на проф. Искра Баева, София: Университетско издателство, 2011, с. 220-226;
 • Seen through Zedler’s Eyes: The 18th-Century Habsburg-Ottoman Conflict and the Early Modern Encyclopaedic Knowledge. – In: Plamen Mitev, Ivan Parvev, Maria Baramova, Vania Racheva (Eds.). Empires and Peninsulas. Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829, Berlin/ Münster: LiT, 2010, pp. 95-106;
 • Border Theories in Early Modern Europe / Grenzvorstellungen im Europa der Frühen Neuzeit – In : Europäische Geschichte Online (EGO), hg. vom Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz European History Online (EGO), published by the Institute of European History (IEG), Mainz Dec 03, 2010. URL: http://www.ieg-ego.eu/baramovam-2010-de URN:urn:nbn:de:0159-2010092151
 • „На границата на исляма“. Югоизточна Европа и Дунава през XV-XVI век. – Историческо бъдеще, 1-2, 2008-2009, 142-153;
 • Отсам и отвъд. Понятието граница в епохата на Ранното ново време. – В: История в преход. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Драгомир Драганов. София: Университетско издателство, 2008, с. 99-108;
 • Изгубим ли Дунава, ще ни сполети беда“. Голямата европейска река в един антиосмански трактат от 1558 г. – В: Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев, София: Университетско издателство, 2006, с. 217-230;
 • „Die übrige Welt hieß dort Europa“. – In: Netzwerk Magazin, Juli 2005, http://www.toepfer-fvs.de/fileadmin/user_upload/Netzwerk_Magazin/Die_uebrige_Welt.pdf
 • Между вярата и политиката. – ГСУ, Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“, 93 (13), 2003: Международна научна конференция „Манастирската култура на Балканите“, София: Университетско издателство, 2005, с. 235-244;
 • Дунав и трите османски обсади на Белград през ХV-ХVІ в. – В: Изток-Запад. Историческа перспектива, София, 2003, с. 131-139;
 • Още веднъж по въпроса за съдържанието и смисъла на ктиторския надпис от Земенския манастир. – История, 1999, 4-5, 91-100.