Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Самостоятелни звена / Лаборатория Вирусология

   

Ръководител доц. д-р Калина Шишкова

тел: 02 8167 294
е-mail: k_shishkova@biofac.uni-sofia.bg

Началото на лабораторията „Вирусология“ е положено през 1963 г. със създадаването на катедрата „Обща и промишлена микробиология и вирусология“. Като самостоятелно звено на Биологическия факултет лабораторията „Вирусология“ функционира от 6 март 1989 г.

Ръководители на лабораторията са били доц. д-р Татяна Луканова Варадинова (1989–2006) и доц. д-р Борис Бакалов (2006–2010). Понастоящем ръководител е доц. д-р Стоян Ангелов Шишков. Щатният състав се състои от: доц. д-р С. Шишков, гл. асистент Калина Август Шишкова, асистент, д-р Антон Веселинов Хинков и биолога Паулина Атанасова Петрова-Стамболийска.

Преподавателската дейност стартира с две основни дисциплини – вирусология и имунология. Основоположници на обучението са доц. д-р Татяна Варадинова, доц. д-р Мария Гинчева-Старчева и хоноруваните професори Петър Андонов, Стефан Дундаров и Асен Тошков.

v-1

Доц. д-р Татяна Варадинова,
ръководител на лабораторията от 1989 до 2006 г.

Понастоящем щатните преподавателите участват в тристепенно обучение на студенти – бакалаври от различни специалности, магистри и докторанти, както и в индивидуално следдипломно обучение по вирусология.

Лабораторията е единственият образователен и научен център в България, който организира и провежда обучение на студенти – магистри по вирусология.

Преподаваните дисциплини се извеждат съвместно с изявени вирусолози от НЦЗПБ, БАН, ВМА и ССА – академик, проф., д-р А. Гълъбов, дмн; проф. д-р Р. Аргирова, дмн; проф. д-р З. Кълвачев, дмн; доц. д-р Д. Христова, доц. д-р В. Каменова и др. Колективът на лабораторията участва и в обучението на студенти от други магистърски програми на Биологическия факултет и на Факултета по химия и фармация. Броят на възпитаниците на лабораторията надвишава 150.

През последните 5 години към лабораторията са защитили докторски десертации четирима докторанти.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
В лабораторията се осъществяват фундаментални и приложни изследвания. Традиционни са изследванията в областта на разработването нови антихерпесни средства in vivo и in vitro. Провеждат се скринингови проучвания на разнообразни вещества, получени от природни източници – висши и нисши растения, молуски, микроорганизми или молекулен дизайн. Установяват се молекулните механизми на антивирусното им действие. Проучват се възможностите за комбинирана терапия на херпесвирусни инфекции.

v-2
v-3
Доц. д-р Борис Бакалов, ръководител на лабораторията от 2006 до 2010 г. (като зам.-декан открива Научна сесия на БФ през 1993 г.) Доц. Шишков през 1997 г. Научна конференция на БФ

Резултатите от експерименталната дейност на академичния състав са отразени в над 130 научни публикации и няколко патента на антивирусни вещества. През последните две години екипът на лабораторията участва в три научноизследователски проекта, финансирани от МОМН.

КУРСОВЕ ОТ БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ, В КОИТО УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА
Преподавателите извеждат задължителната дисциплината „Молекулярна вирусология“ през четвърти семестър за студентите от специалност „Молекулярна биология“. Титуляр на дисциплината е доц. д-р С. Шишков.

Академичният състав на лабораторията извежда и избираемата дисциплина „Вирусология“ за студентите редовното и задочно обучение от специалностите „Биотехнологии“, „Биология“, „Биология и химия“, „Биология и География“ (пети семестър), както и за судентите от специалност „Екология и опазване на околната среда”(трети семестър). Титуляр на дисциплината е доцент С. Шишков.

v-4

Практически занятия по вирусология

v-5

В научните разработки на колектива активно участват и студенти

v-6

Постиженията си докторантите докладват и на престижни научни форуми в чужбина

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, В ЧИЕТО ИЗВЕЖДАНЕ УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА
Преподавателите осигуряват обучението в единствената в страната магистърска програма „Вирусология“. Те участват в извеждането на задължителните дисциплини „Вирусна репликация“, „Медицинска вирусология“, „Терапия и профилактика на вирусните заболявания“, „Туморни вируси“, „Фаги и лизогения“ и „Ваксини“, както и на избираемите курсове „Клетъчни култури“ и „Вирусни инхибитори с природен произход“.

Преподавателите участват и в извеждането на курсове в магистърскте програми „Клетъчна биология и патология“, и „Индустриални биотехнологии“ към Биологическия факултет, както и в магистърската програма „Фармация“ към Факултета по химия и фармация.