Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петър Ангелов Петров, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Петър Ангелов Петров на тема „Интелигентни системи в биоинформатиката: намиране на съответствия между и обединяване на анатомични онтологии” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.12 „Информатика (Биомедицинска информатика)” в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”. Докторант редовна форма на обучение.

Научен ръководител: доц. д-р Антоний Попов

Председател на научното жури: проф. д-р Красен Стефанов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: