Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 28/19.03.2013 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

  • 3.6. право /административно право и административен процес/ - един;

доценти по:

  • 4.1. физически науки /обща физика – механика, молекулна физика, електричество и магнетизъм, оптика/ - един;
  • 7.3. фармация /технология на лекарствените форми и биофармация/ - един;

главни асистенти по:

  • 3.5. обществени комуникации и информационни науки /журналистика – история на българската журналистика/ - един, с изискване към кандидатите да притежават образователна и научна степен “доктор” по история на българската журналистика и да имат 5 години трудов стаж в периодичния печат;
  • 2.1. филология /съвременен норвежки език – теоретичен курс/ - един;
  • 1.3. педагогика на обучението /методика на обучението по биология/ - един,

със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34