Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Докторанти към катедра Икономика

   

 

Катедра "Икономика" предлага изцяло обновена форма за прием в новата си докторска програма „Икономика и икономическа политика“ (на български и английски език).

ДП „Икономика и икономическа политика“ е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация с възможност за прием на докторанти на български и английски език в редовна, задочна и самостоятелна форма.

Подробна информация за докторската програма се съдържа в актуалния учебен план .

 

За кандидат-докторанти: Приемът на докторанти се провежда под формата на разработване на изследователски проект по избрана тема в областта на микроикономиката, макроикономиката или международната икономика. Предварителни изисквания за кандидатстване са представянето на мотивационно писмо и писмена научна разработка, която може да бъде свързана с избраното тематично поле на работа от докторанта.

За докторанти: Докторантите към катедрата задължително полагат изпити по микроикономика, макроикономика и международна икономика с възможност за посещаване на специализирани курсове за подготовка. Предоставя се право на избор на докторантите да положат изпити по „Микроикономика III” и „Макроикономика III” към катедра „Статистика и иконометрия“, които им се признават.

Сесиите за провеждане на докторантски изпити са фиксирани през февруари, юни и декември.

 

За повече информация може да се обръщате към доц. д-р Димитър Златинов - dzlatinov@feb.uni-sofia.bg

 

Документи:

1. Програма за кандидатстване в ДП „Икономика и икономическа политика“

2. Формуляр за индивидуален план на докторант

3. Заявление за явяване на докторантски изпит

4. Въпросник за докторански изпит - Микроикономика

5. Въпросник за докторантски изпит - Макроикономика

6. Въпросник за докторантски изпит - Международна икономика

7. Формуляр за годишен отчет на докторант

8. Структура на рецензия за вътрешна защита

 

 

Доктори от катедра „Икономика” с академична и изследователска кариер:

проф. д-р Теодор Седларски, защитил през 2010 г. дисертация „Институции, трансакционни разходи и икономическо развитие: преходът в България” с научен ръководител проф. дикн Нансен Бехар

доц. д.ик.н. Антон Герунов, защитил през 2015 г. дисертация „Динамика на основни макроикономически величини в условия на хетерогенни очаквания” с научен ръководител проф. д-р Георги Менгов

д-р Кристина Карагьозова-Маркова, Европейска централна банка, защитила през 2015 г. дисертация „Застаряване на населението и дългосрочна устойчивост на публичните финанси в България” с научен ръководител доц. д-р Мариела Ненова-Амар

доц. д-р Димитър Златинов, защитил през 2015 г. дисертация „Взаимодействие между фискална и парична политика при плаващ валутен курс и в условията на паричен съвет” с научен ръководител доц. д-р Мариела Ненова-Амар

д-р Михаил Михайлов, БНБ, защитил през 2016 г. дисертация „Фактори за динамиката на лихвените проценти по кредитите и лихвените спредове на банките в България” с научен консултант проф. д-р Стефан Петранов

доц. д-р Милен Велушев, защитил през 2016 г. дисертация „Влияние на преките чуждестранни инвестиции за повишаване конкурентоспособността на българската икономика” с научни консултанти проф. дикн Румен Георгиев и проф. д-р Стефан Петранов

гл. ас. д-р Любен Иванов, защитил през 2017 г. дисертация „Фундаментален анализ на публичните дружества в България” с научен ръководител проф. дикн Георги Чобанов

гл. ас. д-р Цветан Мадански, защитил през 2018 г. дисертация „Фактори за ефективност на митническия контрол върху трафика на стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост (фалшифицирани и пиратски стоки)” с научен ръководител доц. д-р Тодор Попов

гл. ас. д-р Божидар Недев, защитил през 2019 г. дисертация „Анализ на ефекта на инерцията на българската фондова борса АД в периода 2004-2017 г. от гледна точка на поведенческите финанси” с научен ръководител проф. д-р Теодор Седларски

д-р Венцислав Христев, БНБ, защитил през 2019 г. дисертация "Банково стрес тестване: ефективност на макропруденциалния стрес тест за оценка на банкова устойчивост" с научен ръководител проф. д-р Мария Видолова

гл. ас. д-р Илия Атанасов, защитил през 2020 г. дисертация „Микроикономически и макроикономически ефекти от дигиталната свързаност в началото на ХХI век” с научен ръководител проф. д-р Георги Менгов

д-р Дилян Василев, БНБ, защитил през 2021 г. дисертация „Дългосрочната стагнация – операционализиране на понятието, анализ на проявленията и формиране на критерии за ранно предупреждение” с научен ръководител доц. д-р Мариела Ненова-Амар

д-р Мартина Макариева, Евростат, защитила през 2021 г. дисертация „Оценка за въздействието на макроикономическите и фискални шокове върху устойчивостта и цената на публичния дълг” с научен ръководител доц. д-р Мариела Ненова-Амар

д-р Таня Карамишева, БНБ, защитила през 2021 г. дисертация „ Кредитният и финансов цикъл в България, връзката му с бизнес цикъла и макропруденциалната политика” с научен ръководител доц. д-р Мариела Ненова-Амар

 

Докторанти в катедра „Икономика” към 2021 г:

Александра Мирчевска, изследователска област „Нова институционална икономика”, научен ръководител проф. д-р Теодор Седларски

Виктор Ласков, изследователска област „Поведенческа икономика”, научен ръководител проф. д-р Теодор Седларски

Лиляна Георгиева , изследователска област "Скрита икономика", научен ръководител проф. д-р Стефан Петранов

Михаил Раев , изследователска област "Международни сравнителни изследвания", научен ръководител доц. д-р Мариела Ненова-Амар

Недко Косев , изследователска област "Международна търговия с електрическа енергия", научен ръководител доц. д-р Димитър Златинов

Стела Вълева , изследователска област "Дигитална трансформация на икономиката", научен ръководител доц. д-р Милен Велушев

Радостина Ивчева , изследователска област "Скрита икономика", научен ръководител проф. д-р Стефан Петранов