Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ивайло Георгиев Йошков, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Нови роли на журналистите и аудиторията, обусловени от комуникационните специфики на уеб средата” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Онлайн журналистика), редовен докторант. Отчислен с право на защита. Научен ръководител доц. д-р Грета Дерменджиева.

Председател на научното жури: проф. д-р Тотка Монова

Автореферат

Рецензии:

Становища: