Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Ботаника / Преподаватели / доц. д-р Анита Тошева

   

каб. 352
тел: 02 8167 352
e-mail: atosheva@biofac.uni-sofia.bg

Служебен Адрес Драган Цанков № 8, София-1164, България
каб. № 352, приемно време: вторник от 14-16 ч.
Заемана длъжност старши асистент в катедрата по Ботаника
Основни дейности и отговорности Провеждане на практически занятия по: Систематика на висшите растения; Ботаника ІІІ; Структура и разнообразие на растения и гъби ; Генетичен фонд и опазване на мадицински растения.
Преподавателски опит

2002 - 2005 г. хоноруван асистент в катедрата по Ботаника

2005 г. старши асистент в катедрата

Образование

1996 - 2001 г. Магистър по биология
Биологически факултет, Софийски Университет "Св. Кл. Охридски"

2002 - 2005 г. Редовен докторант в катедрата по Ботаника

2005 г. Доктор по биология, шифър: 01.06.03

Научни интереси Plant taxonomy, biosistematics, karyology, higher plants flora, poiien morphology, seed morphology, macrophytes, medical plants
Научни публикации

1. Pavlova, D., Tosheva, A. 2000. Reports (1208 - 1212) - In: Kamari, G., Felber, F. et F. Garbari (eds.) -Mediterranean chromosome number reports - 10. Flora Mediterranea, 10: 419-423.

2. Pavlova, D., Tosheva, A. 2001. Reports (1244 - 1247) - In: Kamari, G., Felber, F. et F. Garbari (eds.) -Mediterranean chromosome number reports - 11. Flora Mediterranea, 11: 455-459.

3. Pavlova, D., Tosheva, A. 2002 - Reports (1284 - 1287) - In: Kamari, G., Felber, F. et F. Garbari (eds.) - Mediterranean chromosome number reports - 12. Flora Mediterranea, 12: 450 - 454.

4. Pavlova, D, Tosheva, A. 2002. Karyological study of Melilotus alba Med. populations in Bulgaria. - Caryologia, 55(2): 105-110.

5. Pavlova, D., Tosheva, А., Nedelcheva, А. 2002. Karyological study of some species from genus Melilotus Mill. In Bulgaria. - In: Temniskova (Ed.). Proceedings of scientific papers, VI National scientific conference of Botany, Sofia, 18-21 06. 2001., 213-218.

6. Тоshevа, А., Pavlova, D. 2003. Notes on distribution of some rare and endangered species of genus Lathyrus L. (Fabaceae) in forest communities - In: B. Rosnev (Ed.) - Proceedings of scientific papers, International scientific conference 75 years of the Forest Research Institute, 1-5. 10. 2003, Sofia,1:284-289.

7. Tosheva, A. 2003 - Reports (1339 - 1343) - In: Kamari, G., Felber, F. et F. Garbari (eds.) - Mediterranean chromosome number reports - 13. Flora Mediterranea, 13: 365-369.

8. Tosheva. A, Tonkov, S., Dimitrov, N. 2003. Pollen morphology of the species from section Lathyrus (genus Lathyrus L., Fabaceae) in Bulgaria. - Phytologia Balcanica, 9(3): 529-536.

9. Pavlova, D., Tosheva, A. 2003 - Reports (1382-1386) - In: Kamari, G., Felber, F. et F. Garbari (eds.) - Mediterranean chromosome number reports - 13. Flora Mediterranea, 13: 361-365.

10. Tosheva, A. 2004. Contribution to the biosystematics of genus Lathyrus L. (Fabaceae, sect. Pratensis Bässler) in Bulgaria - Proceedings of II Congress of ecologists of the republic of Macedonia with International participation, Ohrid, Macedonia, 25-29. 10. 2003, 468-471.

11. Pavlova, D., Tosheva, A. 2004. - Reports (1382-1386) - In: Kamari, G., Felber, F. et F. Garbari (eds.) - Mediterranean chromosome number reports - 14. Flora Mediterranea, 14: 429-433.

12. Pavlova, D., Tosheva, A. 2005. Notes on karyomorphology of Melilotus officinalis populations in Bulgaria. - Caryologia, 57 (2): 151-157.

13. Tosheva. A., Tonkov, S. 2005. Investigation on the pollen morphology of the Bulgarian species from section Orobus (L.) Gren. et Godr. (genus Lathyrus, Fabaceae) - Acta Botanica Croatica, 64(2):275-287.

14. Tosheva, A. 2005. Lathyrus filiformis (Lam.) Gay (sect. Lathyrostylis, Fabaceae) - a new species for the Bulgarian flora. - Flora Mediterranea, 15: 397-402.

15. Tosheva. A., Tonkov, S. 2007. Pollen morphology of the Bulgarian species from section Lathyrostylis (Griseb.) Bässler (genus Lathyrus, Fabaceae). - Phytologia Balcanica, 13: 393-400.

Участие в национални и международни проекти

"Karyological study of Bulgarian species from Ononis L. (Fabaceae)" - „Scientific research" Fund University of Sofia "St. Kl. Ochridski" - № 3230/1998;

"Biosystematical research on bulgarian representatives of genus Melilotus Mill. (Fabaceae)".- „Scientific research" Fund University of Sofia "St. Kl. Ochridski" - № 269/1999;

"Karyological study of Bulgarian species from section Orobus of genus Lathyrus (Fabaceae)" - „Scientific research" Fund University of Sofia "St. Kl. Ochridski" - № 596/2002;

"Study of rare and threatened plant species of genus Lathyrus L. (Fabaceae) in Bulgaria - conservation status and current state of the population" (YS-B-1202/2002);

"Pollen morphology of the Bulgarian species from genus Melilotus Mill. (Fabaceae), „Scientific research" Fund University of Sofia "St. Kl. Ochridski" - № 129/2004.

"Red lists of plants and fungi" - MoEW, 2003-2004 г.;

"Red data book of Bulgaria. Volume I. Plants and Fungi" - MoEW, 2004-2008.

"Investigation of species from the genus Lathyrus L. from family Fabaceae as agrobioecological resources" (YS-B-1605/2006);

Участия в международни и национални форуми

1999 - VIII Scientific Session of Biological faculty, SU "St. Kliment Ohridski", 27-28 May, 1999, Sofia;

2001 - VI National scientific conference of Botany, 18-19 June 2001, Sofia;

2002 - Second Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, Chalkidiki, Greece. 29. 09. - 03. 10. 2002;

2003 - X Anniversary Scientific Session of Biological faculty, SU "St. Kliment Ohridski", 20-21. 11. 2003, Sofia;

2003 - International scientific conference 75 years of the Forest Research Institute, 1-5. 10. 2003, Sofia;

2003 - II Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, Ohrid, Macedonia, 25-29. 10. 2003;

2005 - Balkan Conference of Biology, 19 - 21 May 2005, Plovdiv;

2004 - First Croatian Botanical Symposium (1st HBS) with international participation, Zagreb (Croatia), September 30th - October 2nd 2004;

2006 - IV Balkan Botanical Congress, 20-26 June 2006, Sofia;

2008 - Tird International Symposium of Ecologist of The Republic of Montenegro (ISEM3), Herceg Novi, 08-12 Octomber 2008.