Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Клубове, лаборатории, центрове към Факултета / Център за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование

   

СЪБИТИЯ 2021

 

УЕБИНАР ПО ПРОЕКТ

„КОНЦЕПТУАЛНО И ПРИЛОЖНО МНОГООБРАЗИЕ НА СВЪРЗАНОСТТА МЕЖДУ ФОРМАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ“

Покана

Линк за достъп ще намерите тук: https://ciino2021.blogspot.com/2021/04/20-2021.html

Киноклуб CinEd

Тема на месец април: „Френската нова вълна“
Дати: 8 април и 22 април
Час: 15.00 – 16.30 ч.
Програма за месец април - виж тук

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ УЕБИНАР

„ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ И ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ПРАКТИЧЕСКО, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО И АКАДЕМИЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО“

Програма

Център за изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) към Факултета по педагогика на СУ и Сдружение „Арте Урбана Колектив“ ви предлагат възможност за включване в Киноклуб CinEd. Срещите в Киноклуба са планирани 2 пъти месечно, от март до юни 2021 г.
Тема на месец март: „Универсалността на късометражното кино“
Дати: 4 март и 18 март
Час: 15.00 – 16.30 ч.
Програма за месец март - виж тук

ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТ „ИНКУБАТОР НА ИНТЕГРИРАНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МРЕЖИ В ГОЛЕМИЯ ГРАД“

виж тук

Събития по случай 10-тата годишнина на специалност Неформално образование

виж тук

 

Към сайта: http://ciino.ngobg.info/

 

Предистория

 

През последните години нашият факултет инициира и утвърждава нови академични програми в сферата на неформалното образование както на бакалавърско, така и на магистърско равнище. Зад тези успехи без съмнение стоят мотивацията, компетентността и отдадеността на една немалка част от преподавателите и администрацията на Факултета по педагогика. Същевременно в национален мащаб все още изследователската активност и иновационна ефективност в сферата на неформалното образование са недостатъчни. Слаба е и разпознаваемостта й в широк социален контекст, а работещите в нея институции и организации реализират своите цели и дейности в относително тесните рамки на традиционните си партньорски мрежи, без да търсят и използват ефективно ресурса и приноса на университетите. Това налага предприемане на навременни и адекватни мерки в такава посока.

 

Създаването на специализирано учебно-научно звено би позволило да се постигне по-добро синхронизиране на академичните иновации с тенденциите и новостите в изследванията и практиката. Едновременно с това неговото функциониране ще подкрепи интересите и консолидира усилията в такава посока на щатните преподаватели, студентите и докторанти от Факултета по педагогика, а така също и на неговите вътрешни и външни партньори. Центърът успешно може да се ангажира и с редица текущи дейности за вътрешен мониторинг, оценяване и обратна връзка като инструменти за устойчиво развитие на съответните академични програми и дисциплини и тяхното популяризиране. По този начин реално ще подпомогне както текущата работа на Факултета, така и неговото стратегическо развитие и управление.

 

Ето защо през м. септември 2012 г. катедра „Социална работа” единодушно в реши да внесе предложение за създаването на Център за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование с функциите на учебно-научна лаборатория. На 29.10.2012 г. Факултетния съвет на ФП утвърди неговото създаване и по този начин формално Центърът стартира своята дейност.

 

СТАТУТ

 

В съответствие с чл. 72 (1) на Правилника за устройството и дейността на Софийския Университет и съгласно чл. 1 от Правилника за учебно-научните лаборатории Центърът има статут на учебно-научна лаборатория към катедра „Социална работа”. Неговото официално наименование и абревиатура на български език е „Център за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование” (ЦИИНО), а на английски език - съответно “Centre for Interdisciplinary Research and Innovation in Non-formal Education” (CIRENO).

 

МИСИЯ

Центърът се създава, за да съдейства на по-нататъшното развитие и утвърждаване на неформалното образование като сфера на активни образователни политики и практики в глобален, регионален, национален и институционален контекст;

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Центърът ще интегрира изследователски, обучителни, методически, производствени, информационни и консултативни дейности и услуги чрез осъществяване на иновативни изследвания и практики, и предоставяне на експертна помощ при създаването на продукти, среди, ресурси, организации и мрежи за нуждите на неформалното образование.

 

УЧЕБНИ, НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ ФУНКЦИИ

Центърът ще изпълнява следните основни функции:

(1) Осигуряване на условия за научноизследователска работа и практическа подготовка на докторанти, дипломанти, студенти, преподаватели.

(2) Методическо подпомагане на докторанти, дипломанти, студенти, преподаватели.

(3) Осъществяване на изследователски и развойни дейности.

(4) Участие в значими институционални, национални и международни проекти и програми.

(5) Разработване на стратегически политики, приоритети и програми.

(6) Предоставяне на оценъчни, аналитични и консултантски дейности и услуги.

(7) Разработване и реализиране на обучителни дейности и услуги.

(8) Организиране на научни форуми и публични инициативи.

(9) Създаване на широки партньорски контакти в страната и чужбина.

(10) Осъществяване на публикационни и информационни дейности.

(11) Консултиране и посредничество в неформалното образование и др.

 

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Центърът осъществява дейности и услуги в следните сфери:

(1) Неформално и аформално учене и образование;

(2) Неформални подходи и практики във формалното (училищно и университетско) образование;

(3) Социални и социално-педагогически концепции и практики;

(4) Управление на неформални инициативи, организации и услуги;

(5) Исторически и сравнителни изследвания в сферата на неформалното образование;

(6) Подготовка и квалификация на кадри за сферата на неформалното образование;

(7) Младежки дейности;

(8) Формиращи дейности и занимания за свободното време;

(9) Системи за духовно и физическо саморазвитие и самовъзпитание;

(10) Неформално образование в общността;

(11) Продължаващо професионално образование;

(12) Учене през целия живот;

(13) Международни, регионални и национални политики, приоритети и програми в сферата на неформалното образование;

(14) Образование за устойчиво развитие и Глобално образование;

(15) Консултиране и посредничество в неформалното образование, и др.

 

СЪСТАВ

В Центъра право да членуват имат всички щатни служители към ФП. Понастоящем членове са 17 преподаватели и служители.

Преподаватели и служители (по азбучен ред)*

 

Берджухи Йорданова гл.ас. д-р, катедра „Теория на възпитанието”
Ваня Божилова доц. д-р, катедра „Теория на възпитанието”
Василка Антонова счетоводител към ФП
Вержиния Боянова доц. д-р, катедра „Социална работа”
Вержиния Райкова редактор към ФП
Владислав Господинов гл. ас. д-р, катедра „Теория на възпитанието”
Гинка Механджийска доц. д-р, катедра „Социална работа”
Ивайло Тепавичаров доц. д-р, катедра „Социална работа”
Илиана Петкова доц. д-р, катедра „Дидактика”
Константин Теодосиев гл.ас. д-р, катедра „Дидактика”
Милена Николова библиотекар, Факултетска библиотека на ФП
Радка Василева проф. д-р, катедра „Дидактика”
Росица Симеонова доц. д-р, катедра „Социална работа”
Силвия Върбанова гл.ас. д-р, катедра „Дидактика”
Силвия Николаева

проф. д-р, катедра „Социална работа”,

ръководител на Центъраnikolovazh@uni-sofia.bg