Начало / Новини / Архив / Архив - Студенти / Конкурс за Годишните награди на Алма Матер за учебната 2011/2012 г.

   

Срок за кандидатстване: 9 ноември 2012 г.

 

РЕКТОРЪТ на СУ „Св. Климент Охридски”,

на основание чл. 9, ал. 1 от ПМС № 90 от 2000 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за

Годишни награди на Алма Матер за учебната 2011/2012 г.

по повод патронния празник на Университета - 25 ноември

 

Награди се отпускат на учащите се за постигнати успехи в учебната, научноизследователската, спортната и други дейности (образователна, културна, изкуство и т.н.), които съдействат за повишаване на авторитета и престижа на Университета (наградите за спортна дейност не могат да са повече от 10 %).

Награди се отпускат само на учащи се от редовна форма на обучение, записани за съответния семестър, но не по-късно от края на месеца, предхождащ месеца, в който се провежда държавният изпит или защитата на дипломната работа.

Студентът / докторантът трябва да е постигнал признат успех в учебната, научноизследователската, спортната и други дейности, които съдействат за повишаване на авторитета и престижа на Университета.

Успехът (постижението) се удостоверява с документ (грамота, диплома, публикация или покана за публикация, референция, свидетелство, сертификат, диплома или друг документ, удостоверяващ постигнатия резултат).

Предложения за награди могат да се правят от:

  1. Академическия съвет;
  2. Ректорския съвет;
  3. Факултетите / департаментите;
  4. Студентския съвет;
  5. Преподавател или екип от преподаватели;
  6. С лична молба от студента / докторанта;

Предложенията за награди за учебната 2011/2012 г. се подават в Деловодството на Университета в срок до 09.11.2012 г. депозира се молба до Ректора в свободен текст, придружена с копия на документите, удостоверяващи постигнатия резултат.

Ректорът определя със заповед списъка на наградените и размера на наградите, като същите се връчват тържествено на церемонията за патронния празник на Университета на 25 ноември 2012 г. в Аулата.

Награди могат да получат само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за награда и чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4,00.

Награди не се отпускат на учащи се от редовна форма на обучение, на които са наложени административни наказания от Университета, в семестъра, за който е направено предложението за отпускане на награда.