Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Пламенова Николова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Имидж и онлайн медии: образът на Балканите в сферата на културата” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност Журналистика (Медии и връзки с обществеността) в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Милко Петров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: