Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитър Найденов Димитров, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Кризисни ситуации и медийно поведение” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност (Журналистика) в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки. Докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Людмил Георгиев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: