Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Специалности

   

Студентите от различните факултети се обучават по следните специалности:

 

Исторически факултет

Специалност История: катедра История на Византия и балканските народи:

  • спецкурс „Проблеми на византийското изкуство“
  • спецкурс „Българската духовна култура през Средновековието“

     

Факултет по славянски филологии

Специалност Балканистика: катедра Балканистика:

  • основен курс „Балканите и Европа през Средновековието“
  • основен курс „Средновековни славянски литератури на Балканите“

Специалност Българска филология: катедра Кирилометодиевистика:

  • основен курс „Старобългарска литература“

 

Магистърски програми
Като самостоятелно научно звено към Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ с подчертано интердисциплинарен характер Центърът за славяно-византийски проучвания осигурява възможност за работа по магистърските програми на Историческия факултет и Факултета по славянски филологии. С уникалната си ръкописна колекция и възможността за практическа работа с ръкописите, старопечатните издания, а също така и с изключително богатата си специализирана научна библиотека ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ предоставя на студентите, работещи по магистърски програми, прекрасни условия за работа, научно и методологическо ръководство и професионална квалификация.