Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 4.4. Науки за Зeмята / Специалност Геология / Палеонтология и биостратиграфия

   
  • Магистърска програма: Палеонтология и биостратиграфия (за биолози)

Срок на обучение: 3 семестъра (за бакалаври от професионални направления Биологически науки, Биотехнолигии, Педагогика на обучението по: Биология и химия; География и биология)

Форма на обучение: редовна (обучение срещу заплащане)

Ръководител на програмата: проф. д-р Марин Иванов

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 273

тел. 02 9308 278

 

Прием на студенти: За обучение се приемат лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление Биология.

Подборът се извършва по бал, оформен от средния успех на дипломата за бакалавър.

Магистърският план по палеонтология и биостратиграфия дава възможност на дипломираните бакалаври в областта на биологията да специализират своите знания и умения за професионално колекциониране, таксономична обработка и стратиграфска интерпретация на вкаменелости. Завършилите специалността са магистри с умения да изучават фосилни организмови групи и на тази база да провеждат биостратиграфски, палеоеколожки и други изследвания в областта на еволюцията на биосферата.

Магистрите по палеонтология и биостратиграфия намират своята реализация като висококвалифицирани специалисти в научните институции, работещи в областта на геологията и биологията, в краеведческите и други специализирани музеи, в производствената практика в сферата на геологията у нас и в чужбина (с особено приложение в нефтената геология).

Продължителност на обучението: Програмата за аудиторното обучение за образователно-квалификационната степен „магистърпо палеонтология и биостратиграфия“ се организира в три учебни семестъра, изисква усвояване на минимум 1005 учебни часа аудиторна заетост и изработване на дипломна работа.

Аудиторно обучение: Учебният план включва задължителни и избираеми дисциплини. Организацията на обучението е съобразена с академичния календар на СУ „Св. Климент Охридски“.

Учебна практика по палеонтология и биостратиграфия: 7 дни след II семестър.

Преддипломна практика. Продължителността е 7 дни и се провежда между II и III семестър.

Дипломна теза – представлява акт за квалификация за образователно-квалификационната степен „магистър по палеонтология и биостратиграфия“.

Акт за квалификация. Образователно-квалификационната степен „магистър по палеонтология и биостратиграфия“ се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на дипломна теза.

 

Учебен план