Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Калин Йорданов Кирилов, Исторически факултет

Конферентна зала, Северно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Кръстоносните походи: реликви и чудеса" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.2. История и археология - Средновековна история - История на Средиземноморието. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на журито: доц. д-р Александър Николов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: