Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Румен Анатолиев Димитров, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, зала 63

Публична защита на редовен докторант РУМЕН АНАТОЛИЕВ ДИМИТРОВ по професионално направление 3.2. Психология, Клинична психология.

Тема на дисертацията: „ПСИХОМОТОРНА ДИСРЕГУЛАЦИЯ ПРИ РЕКУРЕНТНИ ДЕПРЕСИИ“.

Председател на научното жури: проф. дпсн. Румяна Кирилова Крумова-Пешева

Автореферат

Рецензии:

Становища: