Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Геолого-географски факултет / Туризъм / Квалификационна характеристика

   

Обучението по специалност туризъм в рамките на Геолого-географския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" има дългогодишни традиции. Отделна специалност "География на туризма" беше създадена още преди 25 години, а от 1993 г. е обособена като специалност Туризъм.

Обучението се извършва в две образователни степени - бакалавър и магистър, съответно 8 и 2 семестъра. Целта на обучението в двете програми е подготовката на широкопрофилни и висококвалифицирани специалисти по организация, планиране и управление на туризма и рекреацията, за нуждите на туристическата производствена и управленска практика в новите условия за развитие на туризма и за провеждане на научно-приложни изследвания на туризма във всички сектори на туристическата индустрия, като:

 

  • специалисти за работа в пътнически и туристически фирми, по-специално за туроператоска, информационно-консултантска и екскурзоводска дейност;

  • специалисти по туризма и отдиха в общинските администрации и в национални, регионални и локални туристически агенции;

  • специалисти по туризма с широк профил в по-големите експлоатазионни туристически фирми;

  • специалисти по туристическо планиране и териториално-устройствено планиране за нуждите на туризма и отдиха.

 

Основните принципи в обучението са: ориентация към европейската структура на учебните планове в туристическото образование, постигане на баланс между теоретичната и практическата подготовка (6-ти семестър от обучението се провежда като "производствен" стаж в туристическата индустрия), индивидуализация, интердисциплинарност и широкопрофилност на обучението, засилени връзки с туристическия отрасъл.

Студентите-бакалаври завършват с писмен държавен изпит, а студентите-магистри - с дипломна работа, която представлява акт на квалификация за степента Магистър по туризъм. Подготовката се осъществява паралелно с обучението във втория семестър.

Съществен принос за професионалната подготовка на специалистите по туризъм има добрата техническа база - специализирана библиотека по туризъм с достъп до Интернет.