Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Обучение по нова специалност / ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за придобиване на НОВА специалност от студенти на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 2022/2023 г. / Обучение по нова специалност

   

5. Обучението по новата специалност започва от първи курс на съответната специалност по учебния план, утвърден от Академичния съвет.

6. Обучение по нова специалност може да се осъществява в редовна или задочна форма на обучение в зависимост от формата на обучение в основната специалност и при спазване на допълнителните условия, поставени от факултетите.

6.1. До края на обучението си по новата специалност, независимо от приключване срока на обучение по първата специалност, студентите нямат право да променят формата на обучение и основанието, въз основа на което са придобили правото да се обучават в нова специалност.

7. За студентите, обучаващи се в нова специалност не се предвижда държавна субсидия за новата специалност и нямат право на стипендия по ПМС № 90/2000 г.

8. Приетите за обучение по нова специалност студенти се записват в съответния факултет при спазване на всички изисквания за записване на новоприети студенти и внесена семестриална такса за обучение.

9. За обучението по новата специалност се заплаща семестриална такса, определена със заповед на ректора. Размерът на годишната такса за обучението по новата специалност е сборът от сумата за издръжката на съответното професионално направление и от размера на таксата за обучение, определена с постановление на Министерския съвет.

9.1. Новоприетите за обучение по нова специалност заплащат такса за обучение, съгласно приложението за годишните такси за обучение срещу заплащане на новоприети студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование – граждани на Република България, на друга държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“, във връзка с чл. 95, ал. 4 от ЗВО със заповед на Ректора.

10. Явяването на изпити в новата специалност се осъществява във всички редовни сесии в зависимост от формата на обучение по новата специалност.

11. Положени изпити в първата специалност могат да бъдат признати в новата, ако обемът и съдържанието на учебния материал по съответната дисциплина съвпада най-малко 80%.

12. Студентите, приети за обучение по нова специалност, нямат право да се отказват от обучението си по първата специалност и да продължат обучението си само по новата специалност.

12.1. Студенти, на които е разрешено да се обучават по нова специалност, се лишават от тази възможност, ако по време на едновременното си обучение подлежат на отстраняване от университета или на прекъсване на обучението поради слаб успех или незаверен семестър, по която и да е от двете специалности.

13. При прекъсване на обучението по уважителни причини, студентът не може да се обучава по която и да е от двете специалности. За периода на прекъсването има право да се явява на неположените изпити в предвидените срокове.

14. От средния годишен успех само от първата специалност се определя възможността студентът да получава стипендия или да бъде настаняван в общежитие.

15. Дипломирането на студентите, обучаващи се по тези правила, става при изпълнение на учебния план за образователно-квалификационната степен на съответната нова специалност.

16. След завършване на обучението си по първата специалност, студентите продължават обучението си по новата специалност, като изпълняват задълженията си по учебен план и срок на обучение за новата специалност.

17. След завършване срока на обучението за придобиване на новата специалност на студентите се издава отделна диплома за завършено висше образование със съответната образователно-квалификационна степен.

18. За прилагането на Вътрешните правила за придобиване на нова специалност и за дължимите такси, Ректорът издава заповеди.